Výberové konanie

máj
20

Viem, čo zjem

botanTakýto podtitul dostal už 13. ročník regionálnej súťaže BOTANIKIÁDA, súťaž pre žiakov piateho ročníka, ktorá sa konala 15. mája v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. O postupujúcich do okresného kola rozhodol online test, v ktorom najúspešnejší boli Michaela Lipkošová a Viktor Steeno z 5. B triedy. Žiaci ukázali nielen svoje teoretické vedomosti, ale riešili aj problémové úlohy v praxi na rôznych stanovištiach v areáli botanickej záhrady aj v expozičnom skleníku. V silnej konkurencii 64 žiakov z Prešovského a Košického kraja získalo diplom a cenu 6 súťažiacich s najvyšším bodovým hodnotením. Nechýbal medzi nimi ani náš Viktor Steeno. Obom súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.

  • IMG_8267
  • IMG_8275
  • IMG_8276

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI