sep
28

Svetový deň mlieka v škole

mlieko miniKonzumácia mlieka je pre človeka prirodzenou súčasťou života už od narodenia. V predškolskom a školskom veku význam mlieka v strave pokračuje. Jeho obsah ho predurčuje na potravinu ideálnu pre deti, ktoré sú fyzicky i duševne aktívne – obsahuje vysoko kvalitné mliečne bielkoviny, prospešné vitamíny B, A, D, E, K, minerálne látky najmä vápnik, fosfor, draslík, horčík, zinok, laktózu či enzýmy.

sep
27

Návšteva Hornozemplínskej knižnice

hzk miniČítanie sú otvorené dvere do kúzelného sveta.“ (F. Mauriac)
Zámerom návštevy našej knižnice bolo podporiť žiakov v čítaní, pomôcť im nahliadnuť do sveta kúziel, tajomstiev, radosti, nehy a lásky. Spolu s vyučujúcimi slovenského jazyka Mgr. Romanovou a Mgr. Polákovou počas septembra žiaci 5.ročníka navštívili Hornozemplínsku knižnicu. Jednu z najlepších verejných regionálnych knižníc na Slovensku, ktorá ich naozaj zaujala. Žiaci boli veľmi príjemným a milým spôsobom oboznámení s rozsiahlym knižným fondom a ponúkanými službami knižnice – od tradičných výpožičných po technologické.

sep
26

Európsky týždeň jazykov

angl miniVýrok známeho nemeckého filozofa hovorí: „Kto hovorí cudzím jazykom len trochu, má z neho väčšiu radosť než ten, kto ho ovláda dobre.“ Ovládanie cudzieho jazyka pomáha otvárať brány k iným kultúram a spoločnostiam.
26. september - Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít - súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní a podobne. Tohto roku je to už 20. výročie dňa, ktorý nás upozorňuje na rôznorodosť a kultúrne bohatstvo európskych národov.

sep
24

Imatrikulácia v ŠKD

imatrik miniStať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností a pravidiel. Uplynul mesiac a naši prváci dostali možnosť ukázať, čo všetko sa počas prvého mesiaca naučili. V piatok, 24. septembra 2021, prežili netradičný deň v ŠKD. Po úspešnom splnení vedomostných aj zábavných úloh a slávnostnom zložení „ Sľubu klubára“ boli slávnostne pasovaní za členov ŠKD. Prváci zvládli svoj deň na „1“ a spomienkou na tento slávnostný deň bude pre nich Imatrikulačný list. Aj keď kvôli hygienickým opatreniam imatrikulácia prebiehala samostatne v každom oddelení a veselé detské úsmevy boli skryté pod rúškami, ich radosť sa odzrkadlila v ich šibalských očkách.
Veľa šťastných a úspešných dní, milí prváci!

sep
24

„Vyskúšaj to! Je to veda.“

vedkur miniTento rok sa festival vedy uskutočnil 24.9.2021, avšak, kvôli pandémii COVID-19 prebiehal v interaktívnom online štúdiu a bol doplnený o zaujímavé aktivity na školách.
Tohtoročné motto „Vyskúšaj to! Je to veda.“, umožnilo žiakom prostredníctvom pokusov na hodine biológie ukázať, že za všetkými javmi okolo nás a dejmi v prírode sú vedecké vysvetlenia a princípy. Set Vedecký kuriér Biológia pre žiakov nám umožnil extrakciu vlastnej DNA a kultiváciu baktérií použitím živnej pôdy a Petriho misiek.
Aj týmto spôsobom sme poukázali na potrebu verifikovania teoretických poznatkov, kritického a kreatívneho myslenia, ktoré sú potrebné vo všetkých oblastiach vzdelávania.

sep
24

Chemik detektív

nv miniHlavný organizátor vedeckého podujatia Noc výskumníkov pripravil 24.9.2021 bohatý a maximálne pestrý program, určený pre všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu boli deti v školskom veku, pričom dôraz bol kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied. Žiakov chceli podnietiť k aktivite a zážitkovému vzdelávaniu.

sep
10

Projekt SadOvo

sadovo miniUž v minulom školskom roku bola naša škola vybraná spomedzi mnohých uchádzačov do projektu SadOvo. Tento projekt je zameraný na záchranu starých a vzácnych odrôd stromov hlavne jabloní a hrušiek ako aj objavovanie neznámych odrôd, ktoré sú jedinečné. Realizácia projektu začala už koncom minulého roka s tým, že sa do tohto projektu zapojila vtedajšia VII.A. Išlo o stretnutie so zaujímavými ľuďmi, ktorí žiakom predstavili myšlienku projektu. Ako výstup projektu budú na školskom pozemku vysadené vzácne odrody jabloní a hrušiek, takže sa na tomto stretnutí diskutovalo o vhodnosti polohy s ohľadom na budúci rast stromu. V závere stretnutia došlo k vytýčeniu miest pre budúcu výsadbu.

sep
02

Do školy sa teším, hurá!

zsr miniÚsmevy, družné i hlasné pozdravy a rozhovory pekne vyobliekaných žiakov zaplnili okolie pred budovou našej školy 2.9.2021 na slávnostnom otvorení nového školského roka 2021/2022. Táto významná udalosť bola spojená s odhalením Srdca pomoci a nádeje pre Ľubka z Tovarného, pre ktorého budeme do kovového srdca zbierať plastové vrchnáčiky. Srdce je umiestnené pred budovou a zapojiť sa do tejto milej akcie môže aj široká verejnosť.

sep
01

Pred vstupom do školy

grohling miniVážení rodičia,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zostavilo manuál na základe platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení a rozhodnutí ÚRVZ pod názvom ŠKOLSKÝ SEMAFOR v šk. roku 2021/2022. Manuál sa vzťahuje na všetky základné školy a jeho cieľom je udržať bezpečné prostredie v školách a minimalizovať riziko zatvárania škôl.

Podmienkou nástupu žiaka do školy je podľa tohto manuálu povinnosť zákonného zástupcu vyplniť a predložiť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“ v dvoch prípadoch:

  • pri prvom nástupe žiaka do školy – teda 2.9.2021
  • a zároveň po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).

Žiadame Vás preto o to, aby ste prostredníctvom rodičovského konta potvrdili v aplikácii EduPage „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré sa nachádza v sekcii „Žiadosti/Vyhlásenia“. V prípade technických problémov vyplňte a podpíšte Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré nájdete v prílohe tejto správy, poprípade na úvodnej stránke www.zsdvojka.sk

V prípade, že si žiak zabudne Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti doma, bude umiestnený do izolačnej miestnosti a rodič má 3 možnosti:

  • odoslať vyhlásenie triednemu učiteľovi prostredníctvom ASC agendy alebo e-mailom,
  • poslať scan vyhlásenia e-mailom,
  • kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast.

Upozornenie pre rodičov prvákov:

  • Do budovy školy môže vstúpiť iba jeden z rodičov.
  • Pri vstupe do školy rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (za dieťa) a Písomné vyhlásenie bezpríznakovosti návštevníka (za seba).

Milí rodičia, žiadame Vás o spoluprácu v snahe plynulého zvládnutia nielen začiatku, ale aj celého školského roka.

Vopred ďakujeme.

                                 Vedenie školy

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

mar
18

Základné informácie - dištančné vzdelávanie

Vážení rodičia, milí žiaci,

Na základe rozhodnutia ministra školstva, v súlade s usmernením a pokynmi ministerstva školstva SR s názvom "Návrat do škôl 2021", súbežne s odporúčaním RÚVZ vo Vranove nad Topľou, pokračuje ZŠ Sídlisko II  od 12. apríla 2021 v dištančnej forme vyučovania na 2. stupni.

Dištančná forma vzdelávania žiakov bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Učitelia budú počas tejto formy vzdelávania v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 h komunikovať so žiakmi a postupne zadávať domáce úlohy prostredníctvom EduPage, Microsoft Office 365 (aplikácie Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook, Teams), Bezkriedy, Zborovňa podľa dištančného rozvrhu hodín v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti, s určením presného termínu na preštudovanie-vypracovanie.                                

Prosíme Vás, rodičov, o spoluprácu pri tejto netradičnej forme vyučovania Vašich detí. Naším prvoradým cieľom je pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v plnej miere zohľadňujeme súčasnú náročnú situáciu a preto nastavujeme tieto pravidlá pre všetkých.

Dištančná forma vzdelávania nie je časom oddychu a prázdnin, ale časom zmeny vo vyučovaní prostredníctvom e-learningu v domácom prostredí žiakov. Je to pre nás – učiteľov, ale aj pre Vás – rodičov a žiakov, situácia, ktorú sa pokúsime zvládnuť čo najlepšie.
Žiaci a učitelia majú nárok na Office 365 Education bezplatne, vrátane aplikácií Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook, Teams a ďalších nástrojov na štúdium.

Prostredníctvom webovej stránky školy Vás budeme priebežne informovať o aktuálnej situácii, zverejňovať aktuálne usmernenia a nariadenia.

Držme si prsty, aby sme túto kritickú situáciu spoločnými silami a zodpovedným prístupom v zdraví zvládli.
 
Ďakujem Vám za pochopenie, trpezlivosť, pomoc a dohľad nad domácou prípravou Vašich detí.

Mgr. Peter Kocák
riaditeľ školy

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI