okt
19

„Erasmus+“ ... s angličtinou do sveta

erasmus miniErasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Poskytuje príležitosti pre ľudí pracujúcich v oblasti školského vzdelávania, aby mohli rozvíjať svoje profesijné zručnosti a spoluprácu s partnermi v Európe, a rovnako možnosť žiakom zúčastňovať sa zaujímavých medzinárodných projektov. Projekt Erasmus+ je realizovaný prvýkrát na našej škole. Vypracovaný projekt „S angličtinou plynule do sveta” umožní našim pedagógom absolvovať aktivity a odborné vzdelávanie v zahraničí (Malta a Dublin), ktoré podporia získanie osvedčených postupov a inovatívnych prístupov vo výučbe anglického jazyka.
Cieľom projektu je pomôcť zvýšiť kvalitu výučby anglického jazyka v našej škole, aby sa žiaci prirodzene nebáli používať jazyk aj mimo školy a spontánne vedeli reagovať na rôzne situácie. Veríme, že vzniknuté partnerstvá vyústia do nasledovnej spolupráce, prípadne mobility aj samotných žiakov do zahraničia.

okt
19

Október – Mesiac úcty k starším

uctakst miniMilá babka, milý dedko,
ďakujeme vám za všetko,
za tie bozky z veľkej lásky,
za nežnosť rúk, hladiace vlásky...
V mesiaci október sa viac ako inokedy venuje pozornosť starším ľuďom, ich životu, starostiam a problémom, ale aj radostiam a spomienkam na mladosť. Pri tejto príležitosti vyrobili deti z ŠKD milé darčeky, ktoré s láskou a úctou darovali svojim starým rodičom ako prejav vďaky za ich obetavosť a starostlivosť.

okt
18

Viem správne používať peniaze?

peniaze miniFinančná gramotnosť je jedna zo základných zručností, ktoré by mal vedieť ovládať každý človek.

Koncept finančnej gramotnosti nie je intuitívny a je nesmierne dôležité vedieť ho podať adekvátnou formou. Obzvlášť pri dynamike, s akou sa svet financií mení je potrebné dohliadať na neustály prísun aktuálnych informácií.
A práve to bol dôvod, prečo sa ZŠ Sídlisko II rozhodla zapojiť do projektu finančnej gramotnosti pod názvom Finančná gramotnosť a výchova k podnikaniu. Projekt je realizovaný pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a získali sme naňho grant 2000 eur., ktoré sme využili na vzdelávanie pedagógov v tejto oblasti a na zakúpenie učebných materiálov, ktoré budú slúžiť učiteľom, ale aj ich žiakom.

okt
17

Októbrová turistika

bh miniNebudeme predsa sedieť doma. V krásnu slnečnú nedeľu (17.10.) zahájili svoju turistickú sezónu členovia Turistického krúžku a Hravej turistiky. Vybrali na Náučný chodník Bila hura. Hravo zdolali 70 metrové prevýšenie a 2 500 metrov dlhú trasu. Zopakovali si abecedu správneho turistu a z informačných tabúľ sa dozvedeli niečo nové o stromoch, rastlinách, zvieratkách. Zahrali sa, zašportovali, oddýchli, poniektorí "objavili" aj jedinú mláku v okolí.

okt
17

Oznam

covid miniVážení rodičia, milí žiaci.

Po dvoch týždňoch dištančného vzdelávania a zaistenia nariadených karanténnych opatrení riaditeľ školy OBNOVUJE PREZENČNÉ VYUČOVANIE na 2. stupni od pondelka 18. októbra 2021.

V záujme čo najdlhšieho zachovania prezenčnej formy výučby Vás chcem požiadať (aj žiakov, aj rodičov) o zodpovednosť v súvislosti s účasťou dcéry/syna na vyučovacom procese v prípade:
- zhoršeného zdravotného stavu,
- identifikovania príznakov ochorenia COVID-19 (bolesť hlavy, bolesť hrdla, sekrécia z nosa, kašeľ, zvýšená teplota, horúčka, hnačky)
- úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou v interiéri. V prílohe zasielam infografiku, aby ste sa vedeli zariadiť v prípade, že žiak je pozitívny alebo prišiel do úzkeho kontaktu.

P.S. - Vážení rodičia, nezabudnite prosím vyplniť cez aplikáciu EduPage "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" Vášho dieťaťa, nakoľko ide z Vašej strany o povinný dokument, ktorým sa zaväzujete, že posielate svoje dieťa do školy zdravé, bezpríznakové.

Verím, že spoločnými silami a zodpovedným prístupom sa nám podarí zotrvať v prezenčnej forme výučby čo najdlhšie.

Za súčinnosť a spoluprácu vopred veľmi pekne ďakujem.

Mgr. Peter Kocák

okt
15

Na ceste si dávaj pozor

krizovatka mini

„ Na ceste si dávaj pozor, cesta nie je park, vždy sa pozri vľavo, vpravo a nie naopak...“
...spieva sa v známej detskej piesni od M. Jaroša. Príjemné s užitočným spojili druháci 15. 10. počas vychádzky v rámci učiva prvouky o dopravnej výchove. Naučené vedomosti overovali v praxi, hľadali dopravné značky, snažili sa správne prechádzať cez cestu, pozorovali premávku na rušných cestách. Zamysleli sme sa spolu nad tým, aké množstvo áut okolo nás prešlo. Vo väčšine z nich sedel len jeden človek.
Aby sme sa na cestách cítili bezpečne, musíme prispieť všetci, tak vodiči, ako aj chodci.

okt
15

Lekári a príroda

byl mini„Lekár lieči, príroda uzdravuje.“ Hippokrates

V piatok, 15. októbra 2021, tretiaci z ŠKD privítali medzi sebou babku bylinkárku a zistili, že bylinkárka nie je len vybrané slovo, ale osoba, ktorá zbiera liečivé byliny, pozná ich liečivé účinky, vie z nich pripraviť liečivé čaje, mastičky, sirupy či oleje. Babka bylinkárka (p. vychovávateľka Martina Holpová), vysvetlila deťom, že ľudia odjakživa využívali sily prírody, aby upevňovali svoje zdravie a našli úľavu pri chorobe. Rastliny rastúce voľne v prírode, od drobných byliniek až po mohutné stromy v lese, slúžili oddávna ako liečivé rastliny a je to tak dodnes. Deti sa dozvedeli, že najobľúbenejšou liečivou bylinkou babky bylinkárky je materiná dúška, a to nie len preto, že kvitne cez prázdniny a krásne vonia, ale aj pre jej blahodarné účinky pri ťažkostiach s dýchaním alebo trávením. Spoznali aj ďalšie liečivé rastliny rastúce v blízkosti našich domovov.

okt
14

Medzinárodný deň elektroodpadu

elektroodpad mini14. októbra sme si pripomenuli medzinárodný deň elektroodpadu aktivitami v rámci projektu recyklohry.
Žiaci na I. stupni, naši Recyklohráči, si na chvíľu vyskúšali, aké je to byť zvieratkami a spoločne sa rozprávať na gazdovskom dvore, alebo v džungli bez slov a bez technológií. Z múdrych kníh sa dozvedeli, že existuje mnoho spôsobov odovzdávania informácií medzi zvieratami, niektoré pomocou vylučovaných pachov, iné predvádzaním pestrého zafarbenia, no najrýchlejšia je komunikácia prostredníctvom zvukov. V ďalšej aktivite, si Recyklohráči vyrobili svoj vlastný telefón. Pomocou špagátu a dvoch téglikov na jeho koncoch. Bolo to zábavné a naozaj to fungovalo.
Deviataci v rámci predmetu environmentálna výchova bádali po výrobných a dopravných cestách mobilného telefónu z miesta ťažby nerastných surovín až na Slovensko. Všetkých prekvapila informácia, že meď vyťažená v Čile prekoná cez 30 000 km na ceste do našich domácností. Aj preto naša škola plánuje vo februári spustenie zberu starých a nepotrebných mobilov.

okt
13

SadOvo

sadovo miniV dňoch 11. až 13. 10. 2021 sa zástupkyne triedy VIII.A Alexandra Dopiráková a Alexandra Gajdošová zúčastnili ďalšieho kurzu k projektu SadOvo. Účelom tohto kurzu - ako ďalšej časti projektu monitoringu a ochrany genofondu starých odrôd jabloní a hrušiek - bolo zmonitorovať staré stromy jabloní a hrušiek v okrese Vranov nad Topľou. Vďaka šikovným žiakom našej školy, ktorí prispeli tipmi na zaujímavé exempláre, sa žiačkam podarilo vziať na kurz plody týchto stromov, aby boli odrody identifikované českým odborníkom pomológom Ondrom Donovalom. V projekte SadOvo s ním spolupracujeme od počiatkov projektu, keďže na Slovensku podobné kapacity chýbajú.

okt
13

Abeceda zdravej výživy

zdrava vyziva mini„Nech je jedlo tvojím liekom a liek tvojím jedlom.“
„Ako si udržať zdravie? Nejesť do sýtosti, nebáť sa námahy.“        Hippokrates
Dňa 13.10.2021 sme pre piatakov zorganizovali v spolupráci s HZOS webinár na tému „Abeceda zdravej výživy na každý deň“.
Beseda sa niesla v duchu zdravých potravín, ktoré sú prospešné pre človeka. Pani Melkovičová priblížila našim piatakom veľmi zaujímavou formou stravovanie počas dňa. Poukázala na význam konkrétnych potravín v súvislosti so správnym fungovaním organizmu, aké cenné látky obsahujú a prečo by sme si ich mali zaradiť do stravovania.
Beseda sa žiakom veľmi páčila, dávali pani lektorke zaujímavé otázky. Veríme, že aj vďaka tejto aktivite si budú vedieť pripraviť zdravý jedálniček. Na túto tému by žiaci najradšej diskutovali veľmi dlho, boli aktívni, pýtali sa a hovorili svoje skúsenosti aj vedomosti. Snáď si tieto poznatky odnesú aj do svojich domácností a prospešnými návykmi pre ich zdravie sa budú riadiť čo najdlhšie.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI