okt
08

Farebná jeseň plná chutí a vôní

tzv mini(Výstava plodov jesene)
Aby nám za dlhými letnými a teplými dňami nebolo príliš smutno, jeseň nám chce vynahradiť stratu leta a potešiť azda všetky zmysly pomocou krásnych jesenných farieb, vône ovzdušia a chutnými plodmi. Prvý októbrový týždeň sme si preto chodby našej Dvojky vyzdobili najkrajšími darmi zeme, ktoré sa urodili v našich záhradkách.
Mottom tohto týždňa je: „Ak chceš zdravý byť, musíš zdravo žiť. Chrumkaj jablko, mrkvičku, budeš mať červeň na líčku. S ovocím a zeleninou máš dostatok vitamínov. Čokoládu vynechaj, orieškom vždy prednosť daj! Jedz cviklu s kalerábom, každé ráno s čerstvým chlebom. Teraz už vieš, čo urobiť máš, keď zdravé telo chceš mať, musíš sa zdravo stravovať“.

okt
08

Návšteva výstavy „Plody jesene“

jesen miniJeseň je obdobie zberu úrody z našich záhrad, sadov a polí. Výstavu pod názvom „Plody jesene“ si prišli pozrieť aj žiaci našej susednej školy SŠ na Budovateľskej ulici. So sebou si priniesli milé darčeky, ktorými sme obohatili našu výstavku. Žiaci prvého ročníka sa im poďakovali prednesom básničky o jeseni a sladkými jabĺčkami. Naši hostia mohli obdivovať rozmanitosť farieb, tvarov upraveného ovocia a zeleniny v košíkoch a miskách. Na záver nás pozvali na výstavku, ktorá bude prezentovaná na ich škole.
Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na naše ďalšie stretnutie.

okt
07

ENVIROKALENDÁR na Dvojke

pv miniNa našej Dvojke máme novinku v podobe ENVIROKALENDÁRa. Žiaci spolu s učiteľmi sa budú počas celého školského roka zapájať do eko aktivít a prednášok daného mesiaca. V mesiaci september sme začali so školiacimi aktivitami na tému separácie odpadu, pretože úlohou školy je vzdelávať a pripravovať deti a mládež nielen na odbornosť, ale aj na každodenný život. K takýmto praktickým zručnostiam patrí aj vybudovanie návyku na separáciu odpadu tak, aby sa stala prirodzenou súčasťou ich života.

okt
06

Buď aktívny! Rozhýb sa!

beh miniDeti milujú pohyb a radosť zo zdravého pohybu je celoživotným elixírom mladosti. Pohyb je jedinečný a zázračný prostriedok udržiavania a zvyšovania zdravia, citového rozvoja, upevňovania vôle, nadväzovania priateľstiev a účinného zaháňania nudy a depresie. Telesný pohyb je do značnej miery aj podnetom k pohotovému mysleniu, rozhodovaniu i reálnemu konaniu. Preto sa naše prvácke učiteľky rozhodli so svojimi žiakmi, prvákmi, venovať jednu hodinu z vyučovania výchove pohybom, ktorý priniesol deťom radosť, potrebné sebavedomie, spoluprácu medzi deťmi a učiteľmi a v neposlednej rade upevnenie zdravia. Takúto roztancovanú hodinu si opäť radi zopakujeme!

okt
05

Čítame spolu

zrkadloVoda je prastaré zrkadlo hviezd. Hľadaním slova zrkadlo a jeho vyskladaním z kociek sme začali spoločnú aktivitu s deťmi zo Spojenej školy na Budovateľskej ulici. Hosťami v tejto škole boli žiaci 4.C triedy, ktoré v spoločných skupinách čítali báseň od Jany Hládekovej „Prečo sú rybky smutné.“ Aktivity sme umiestnili do rieky, ktorá preteká našim mestom. Po prečítaní prvého štvorveršia sa deti rozdelili do dvoch skupín na šťuky a kaprov. Zahrali si vodné pólo a hľadali správy ukryté v klobúku o ďalších vodných živočíchoch. Táto hra skončila remízou. V tretej strofe sa deti zamysleli nad veršami, ktoré boli o znečistení rieky haraburdím. V rozhovore sa deti z obidvoch škôl zhodli, že klince, drôty, staré vedrá, handry, fľaše, črepiny do rieky nepatria.

okt
04

Imatrikulácia prvákov v ŠKD

rytierNástupom do školy sa začína nová etapa života prváka. Dňa 28.9.2022 sme v našom ŠKD pripravili veľkú udalosť – PASOVANIE PRVÁČIKOV do ŠKD. Deň plný prekvapení a očakávaní. V tento deň prišli naši prváčikovia do školy ako každý deň, no ich očká chvíľami žiarili zvedavosťou a nedočkavosťou. Po slávnostnom zložení „Sľubu klubára“, ozývajúcim sa v átriu školy, boli slávnostne pasovaní za členov ŠKD. Konečne sa prváci stali platnými členmi veľkej rodiny klubárov. Teraz všetkých čaká dlhá cesta, na ktorej želáme našim malým prvákom , aby sa všetky ich túžby a predstavy o škole splnili, aby sa v nej cítili dobre, aby okrem vedomostí zažili i kopec radosti z objavovania, ale i spokojnosti z dobre vykonanej práce. Všetkým prvákom želáme krásne zážitky zo školských lavíc!

okt
03

Dôverujme vede - Európska noc výskumníkov

f o miniV piatok 30. 9. 2022 sa uskutočnil už 16. ročník festivalu vedy pod názvom Európska noc výskumníkov na Slovensku, na ktorej nesmeli chýbať ani žiaci ôsmych ročníkov našej školy. Podujatie sa konalo vo viacerých mestách Slovenska a naši dvojkári sa zúčastnili podujatia v priestoroch OC Optima v Košiciach. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová, premiér SR Eduard Heger, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo životného prostredia SR, primátor mesta Košice Jaroslav Polaček a predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Mottom ročníka - „Dôverujme vede“ - chceli organizátori podnietiť mladých ľudí k aktivite a zážitkovému vzdelávaniu.

okt
02

Biblia - Kniha kníh a jej príbeh

biblolympPosledný septembrový týždeň prebiehali v Hornozemplínskej knižnici Hieronymove dni. Pozostávali z cyklu prednášok prevažne z úst biblistov, rodákov z okolia Vranova a zo zaujímavej výstavy Biblia – kniha kníh a jej príbeh. Túto výstavu biblických artefaktov pripravil a svoju bohatú súkromnú zbierku aj úžasným spôsobom prezentoval tiež vranovský rodák, kazateľ Cirkvi bratskej – Michal Lapčák.
Naši tretiaci a štvrtáci sa výstavy zúčastnili s triednymi učiteľkami, ôsmakov a deviatakov v rámci náboženstva sprevádzali vyučujúci NBV.

okt
01

Eurá, eurá, euríčka

peniaze miniV septembri boli dva významné dni financií, peňazí a finančnej gramotnosti. 8. september je Medzinárodný deň finančnej gramotnosti a 24. septembra je Medzinárodný deň eura.
So žiakmi sme si pripomenuli tieto dni na hodinách matematiky počas posledného septembrového týždňa. Vymenili sme klasickú hodinu matematiky za netradičnú vyučovaciu hodinu. Oboznámili sme sa s euromincami a eurobankovkami a vo vyšších ročníkoch aj s novými slovíčkami z oblasti finančníctva. Matematické zručnosti precvičovali počítaním bankoviek a mincí, nakupovaním a interaktívnymi cvičeniami.

sep
30

Európsky deň jazykov

jazyky mini26. september - Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít - súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní a podobne. Tohto roku je to už 21-krát a upozorňuje nás na rôznorodosť a kultúrne bohatstvo európskych národov.
Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. Preto sme sa na našej škole rozhodli venovať európskym jazykom posledný septembrový týždeň. Témou tohtoročného Európskeho dňa jazykov je priateľstvo. Priateľstvo je v dnešnej dobe veľmi cenné.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI