Ako to zvládnuť

V období dištančného vzdelávania škola postupuje podľa dokumentu pod názvom Krízový plán dištančného vzdelávania. Je vypracovaný vedením školy a upravuje výchovno-vzdelávací proces v období mimoriadnej situácie a pandémie. Riadi sa odporúčaniami MŠVVaŠ SR, usmerneniami ÚVZ, RÚVZ, organizáciou školy v mimoriadnej situácii. Upravuje spôsoby a zásady pri dištančnej forme vzdelávania.

Základné informácie a pravidlá:

 • v prípade, že nie je možné pre celú školu alebo jednotlivé triedy zabezpečiť prezenčné vyučovanie, realizuje sa vyučovanie dištančnou formou;
 • o začiatku dištančného vzdelávania rozhodne riaditeľ školy a oznámi ho všetkým žiakom aj pedagogickým zamestnancom prostredníctvom webovej stránky, resp. cez EduPage;
 • dištančné vzdelávanie škola poskytuje aj individuálne pre žiakov, ktorí sú v povinnej alebo preventívnej karanténe;
 • dištančná forma vzdelávania prebieha formou elektronickej komunikácie žiakov s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami: prostredníctvom EduPage,  Microsoft Office 365, portálu Bezkriedy, Zborovňa.sk a po dohode aj prostredníctvom emailovej komunikácie;
 • učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. podľa dištančného rozvrhu hodín. Zaslaný materiál bude v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti, s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie: nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie a pod.), úlohy na precvičenie učiva, zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky a pod.), projekty na samostatnú prácu. Učitelia jednotlivých predmetov posielajú učebný materiál naraz a v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej vyučovacej hodine. Ak pošle učiteľ k učebnému materiálu aj pracovný list, zohľadní reálny, dostatočný čas, ktorý je potrebný na jeho vypracovanie;
 • žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Sú povinní študovať zaslané materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky riešení v čase vopred určenom a dohodnutom s jednotlivými vyučujúcimi v čase od 8.00 h do 20.00 h (nie v nočných hodinách);
 • Žiak je povinný pravidelne sa zúčastňovať online hodín. V prípade, že sa z vážnych a vopred známych dôvodov (choroba, lek. vyšetrenie a pod.) nemôže zúčastniť online vyučovania, ospravedlní ho rodič zaslaním správy triednemu učiteľovi cez Edupage alebo na služobný email.
 • žiak môže požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu. Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov s uvedením služobného emailu sú zverejnené na webovej stránke školy v časti Konzultačné hodiny;
 • učiteľ poskytuje žiakom pravidelne primeranú spätnú väzbu percentuálne, informatívnou známkou, slovne alebo kombináciou predchádzajúcich foriem hodnotenia;
 • triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej triede, komunikovať, spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi a v rámci možností riešiť problémy spoločne. V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania, sú žiaci povinní kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho;
 • v prípade technických problémov žiaci kontaktujú krízových IKT koordinátorov školy:
  - PaedDr. Róberta Ďuranu (pre 1. stupeň),
  - Mgr. Matúša Boroša (pre 5. – 7. ročník),
  - PaedDr. Mareka Hermanovského (pre 8. – 9. ročník).
  *Kontakty na koordinátorov sú v časti Konzultačné hodiny;
 • žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie, bude triedny učiteľ kontaktovať a zisťovať príčinu;
 • v prípade, že si žiak neplní povinnosti počas dištančnej formy vzdelávania, je povinnosťou triedneho učiteľa upovedomiť, oznámiť a bezodkladne informovať rodiča/zákonného zástupcu a vedenie školy o tejto skutočnosti;
 • v prípade absencie žiaka na on-line hodinách, žiakom nevypracovaných a neodovzdaných úloh v rozsahu 30%, bude žiak povinný vykonať komisionálnu skúšku z daného predmetu;
 • žiaci aj učitelia sú povinní každý deň kontrolovať svoju služobnú emailovú schránku a sledovať aktualizácie na EduPage, resp. webovej stránke školy.