dec
08

Erasmus+ Malta

erasmus mini15. 11. – 26. 11. 2021 prebiehala prvá fáza projektu Erasmus+ na ostrove Malta. Počas desiatich dní sme my, p. učiteľky cudzích jazykov, Mgr. Anna Jusková a Mgr. Margaréta Borošová absolvovali na európskom tréningovom inštitúte v St. Julian na Malte 25 odborných seminárov, z ktorých bol každý zameraný na určitú oblasť jazyka.

Vzdelanostný rozmer projektu:
Nosnou témou kurzu bola metodológia vyučovania anglického jazyka, úvod ktorého pozostával zo súčasnej motivácie žiakov k učeniu sa tohto predmetu a z viacerých štýlov učenia sa v súvislosti s rôznymi druhmi inteligencie žiakov.

 

Čo nové sme sa dozvedeli?

Pod vedením odbornej lektorky sme nadobudli poznatky z oblastí - kooperácia, hudba, simulácie, humor, použitie videí vo vyučovaní a mnohých iných prostriedkov za účelom používania jazyka v situáciách, pri ktorých žiaci rozprávajú viac, aj keď si to neuvedomujú. Praktická časť sa zameriavala na: využitie IKT, príbehov, techník písania, dôležitosť správnej výslovnosti, ako a či opravovať žiakov v procese učenia sa cudzieho jazyka, ako koncipovať projektové vyučovanie, gramatické aj lexikálne cvičenia, ako použiť hru pri vyučovaní ...

Hodiny boli plné nápaditých ukážok a cvičení, kde sme sa ocitli i na strane žiaka, overili sme si, či je daný typ úlohy adekvátny a vhodný k dosiahnutiu žiadaného výsledku. Dospeli sme k záveru, že učiteľ nemusí robiť veľké veci, ale aj maličkosti s väčšou zanietenosťou a väčším zamyslením sa nad cieľmi vlastnej práce prinesú nečakaný úspech.

Multikultúrny rozmer projektu:
Mali sme možnosť zdieľať skúsenosti s kolegami z rôznych krajín: Poľska, Nemecka, Lotyšska, Španielska a Malty.

Čo sme získali?

Vzájomne sme sa obohatili o poznatky, vymenili si skúsenosti zo svojej práce vo výchovno-vzdelávacom procese vo svojej domovine. Podarilo sa nám nadviazať kontakty a zároveň aj priateľstvá, ktoré v budúcnosti povedú k ďalšej medzinárodnej spolupráci.

Kultúrny rozmer projektu:
Malta ako krásna krajina účastníkom kurzu ukázala historicky a kultúrne významné miesta Malty ako napríklad hlavné mesto Valletta, či historicky aj architektonicky zaujímavé mestá Rabbat a Mdina, oázu pokoja na ostrove Gozo, či najvyššie položené miesto na inak rovinatej Malte - útesy Dingli.

Čo všetko sme si do kufra nových poznatkov pribalili?

- nový pohľad na spôsoby vyučovania
- bohatstvo podnetov a nápadov, ako oživiť vyučovací proces
- ako zefektívniť proces vyučovania s hlavným zreteľom na žiaka
- žiakom pomôcť odbúrať strach a neistotu z rozprávania v cudzom jazyku a motivovať ho k lepším výkonom, aby mohol plynule vykročiť s angličtinou do sveta

 • malta1
 • malta6
 • thumbnail_Inkedmalta27_LI
 • thumbnail_malta11
 • thumbnail_malta12
 • thumbnail_malta14
 • thumbnail_malta15
 • thumbnail_malta16
 • thumbnail_malta21
 • thumbnail_malta22
 • thumbnail_malta23
 • thumbnail_malta25
 • thumbnail_malta26
 • thumbnail_malta4

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI