dec
12

“285 okuliarov pre Afriku“

okuliare miniPoruchami zraku trpí viac ako 200 miliónov ľudí. Väčšina takýchto problémov sa dá vyriešiť jednoducho – nasadením dioptrických okuliarov. Tie však v rozvojových krajinách predstavujú luxus. Majú hodnotu jedného ročného platu a veľa ľudí si ich nemôže dovoliť. Preto sme sa s radosťou zapojili do projektu Okuliare pre Afriku, aby sme pomohli rozjasniť deň tým, ktorí bez našej pomoci vidia svet hmlisto.
Vďaka Vám rodičia, Vašim blízkym, učiteľom, známym sme opäť dokázali niečo, načo môžeme byť všetci hrdí. Ukázali sme, že pomoc iným ľudom nám nie je cudzia. Že pomoc je tá najväčšia radosť pre všetkých nás.
V priebehu 5 dní sa v našej škole vyzbieralo neuveriteľných 285 okuliarov!
Ďakujeme!

  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(6)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI