dec
10

Nie si na to sám!

viacakonickAni domáce prostredie žiakov kvôli dištančnému vzdelávaniu neovplyvnilo a nezastavilo aktivity našej školy ako napríklad besedy s odborníkmi. Jedna z nich, s názvom „Nie si na to sám!“, sa uskutočnila online v piatok 10. 12. 2021. Bola určená žiakom 8. ročníkov. Koordinátorka ochrany detí pred násilím PaedDr. Jana Stašková sprostredkovala a objasnila zvedavým žiakom informácie:
- o zameraní linky pomoci - s akými problémami sa dieťa môže na linku obrátiť - práva dieťaťa - prečo je dôležitá oznamovacia povinnosť
Našich žiakov táto téma veľmi zaujala, žiaci sa so záujmom zapájali do diskusie, pýtali sa, ako sa vystríhať, vyvarovať násiliu páchanom na nich, ako odhaliť rôzne druhy šikany a zároveň, podvedome sa učili empatie, spolupatričnosti, starať sa o spolužiakov a pomáhať slabším.

Násilie, s ktorým sa deti stretávajú môže mať veľa podôb. Od šikany, zosmiešňovania, ponižovania, kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie či sexuálne zneužívanie. Požiadať o pomoc nie je hanbou ani zlyhaním. Ochrániť deti môže len rýchly a účinný zásah. Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K - www.viacakonick.sk Ale to všetko už naši žiaci vedia. Skúste sa na to našich ôsmakov opýtať. :)

  • Snímka obrazovky (27)
  • Snímka obrazovky (28)
  • Snímka obrazovky (31)
  • niesinatosam
  • viacakonick

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI