dec
13

Matematická súťaž ATTOMAT

attomat miniJednou z aktivít organizácie P-MAT je online individuálna matematická súťaž Attomat, ktorá sa tento rok uskutočnila už po deviatykrát. Prostredníctvom matematiky, fyziky, hier a netradičných zážitkov vytvárajú dostupné, priateľské a podnetné prostredie pre zvedavé deti a rozvíjajú tak ich logické a kritické myslenie, schopnosť riešiť problémy, sociálne zručnosti a morálne cítenie.

Dňa 9.12. sa do tejto online súťaže zapojili aj žiaci našej školy. Už podľa početnej účasti v tejto súťaži vidieť, že naši žiaci majú matematiku radi a nerobí im problém počítať aj niečo navyše.

V kategórii 5 reprezentovali našu školu žiaci:
• Berta Daniel 5.A
• Pivovarníková Laura 5.A
• Steeno Boris 5.B
Pod vedením pána učiteľa Boroša.

V kategórii 7 reprezentovali našu školu žiaci:
• Gešperik Milan 7.A
• Kozák Michael 7.D
• Ravasová Laura 7.A
• Turcovský Tobias 7.C
• Štegerová Nina 7.A
• Uzoráš Šimon 7.C
• Tabaka Jakub 7.C
• Furková Tamara 7.C
Pod vedením pani učiteľky Krajčovičovej.

V kategórii 8 reprezentovali našu školu žiaci:
• Saladiaková Stela 8.B
• Tomáš Česlák 8.D
• Jánová Simona 8.D
• Ondejková Tamara 8.D
• Bianka Vargová 8.A
• Sciranka Ján 8.D
• Vagaský Michal 8.D
• Korekáčová Kristína 8.B
Pod vedením pani učiteľky Turcovskej.

Najlepšie sa darilo Milanovi Gešperikovi zo 7.A, ktorý sa vo svojej kategórii zo 102 súťažiacich z celého Slovenska umiestnil na krásnom 3.mieste. Milanovi gratulujeme a všetkým žiakom, ktorí sa zapojili, ďakujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI