dec
14

Čaro Vianoc

vianoce miniVianoce sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia a pohody. Vianoce to nie sú len darčeky a krásne prestretý stôl, to je predovšetkým láska, porozumenie, pokoj a šťastie. Vianočný čas má svoje magické čaro a krásu. Počas neho sme akísi krajší, lepší, túžime po tom, aby nás mal niekto rád, aby nám porozumel a viac ako inokedy sa snažíme rozdávať chvíle zo svojho života, svoje priateľstvo, pocit spolupatričnosti, rozdávať svoju lásku. Atmosféru najkrajších sviatkov v roku umocňuje nielen vôňa vianočného pečiva, či kapor vo vani, ale aj pekná výzdoba. Deti ŠKD počas celého adventu v rámci výtvarných dielní vyrábali krásne vianočné ozdoby, ktorými si vyzdobili svoje triedy. Mysleli aj na svojich spolužiakov, pre ktorých vyrobili pozdravy, alebo drobné darčeky. Nezabudli ani na list Ježiškovi. Svojou tvorivosťou, fantáziou a šikovnosťou vytvorili na našej škole príjemnú vianočnú atmosféru.
Vianoce, čas, keď sa plnia sny, čas pozdraviť všetkých, ktorých máme radi.
Nech vám tieto sviatky prinesú veľa krásnych spomienok a radosti.

 • VIII.-c
 • VIII.-d
 • VIII.b
 • VIII.e
 • VIII.f
 • ČV -9
 • ČV-1
 • ČV-10
 • ČV-12
 • ČV-13
 • ČV-14
 • ČV-15
 • ČV-16
 • ČV-17
 • ČV-18
 • ČV-2
 • ČV-20
 • ČV-21
 • ČV-22
 • ČV-23
 • ČV-24
 • ČV-3
 • ČV-4
 • ČV-5
 • ČV-6
 • ČV-7
 • ČV-8

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI