dec
17

Dejepisná olympiáda

minulost miniNaši šikovní žiaci, chtiví po vedomostiach z histórie sa statočne pasujú so zaujímavými témami, pretože sa pripravujú na okresné kolo dejepisnej olympiády. Podľa jednotlivých kategórií musia žiaci zvládnuť náročné témy ako obrazy pravekého sveta, staroveký Orient, či Grécko, až po prvú svetovú vojnu. Navyše musia mať prehľad aj o Kultúrnych pamiatkach UNESCO na Slovensku a histórii regiónov, v ktorej vznikli. Slovenská komisia dejepisnej olympiády sa rozhodla zadať túto bonusovú tému kvôli pandémii. Keďže máme obmedzenú možnosť cestovať, zostávame doma – na Slovensku – na našich krásnych miestach zapísaných v UNESCO.
Žiaci budú súťažiť v kategóriách C, D, E a F. Reprezentovať našu školu v okresnom kole budú žiaci: Michael Kozák (VII.D), Anna Klimkovská (VII.C), Sofia Poldruhá (VIII.B), Alexandra Gajdošová (VIII.A), Barbara Koščová (IX.C) a Mikuláš Bodnár (IX.A).
Nemajú to vôbec ľahké, keďže sú v domácom prostredí a pripravujú sa samostatne aj pomocou online doučovaní pod vedením pani učiteľky PaedDr. A. Opaľuchovej. Aj za sťažených podmienok veríme, že budú čo najlepšie reprezentovať seba a našu školu až čo na najvyššie postupové kolá. Všetkým držíme palce!

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI