dec
17

Vyhodnotenie projektu „200 ton z lesa von“

200t miniDo projektu „200 ton z lesa von“ sa naša škola zapojila ešte v minulom školskom roku. Cieľom projektu bolo vzbudiť u mladých ľudí záujem o čistotu životného prostredia vo svojom okolí a zodpovednosť za jeho stav. Projekt nás od samého začiatku veľmi oslovil, nakoľko chceme nenútenými vzdelávacími aktivitami oboznámiť našich žiakov s funkciami lesa priamo v teréne, ale aj upozorňovať na aktuálne environmentálne problémy. Základná škola ZŠ Sídlisko II vyzbierala dokopy 569,5kg odpadu z okolia Vranova nad Topľou, a tým získala 2. miesto v súťaži najaktívnejšia škola.
Milí žiaci, ďakujeme vám, že ste pomohli a spoločne sme si okolie nášho mesta skrášlili.

  • 266325403_3201014703514105_2987727915915659834_n
  • 266357385_863831447616681_2224617701109598470_n
  • IMG_20210429_104630
  • IMG_20210429_104727

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI