dec
17

Jazykový kvet Lupienok

jazkvet miniJazykový kvet Lupienok je jazykovo-prírodovedná súťaž, do ktorej sa v novembri zapojili žiačky našej školy v kategóriách anglický jazyk a nemecký jazyk. Ich úlohou bolo ručne vytvoriť 3-stranový lupienkový herbár s faktami a veršami o vybraných rastlinách alebo stromoch. Do súťaže sa zapojilo 5 žiačok našej školy: Ela Fecenková zo 7.B, Drahoslava Milá, Janka Ivanová, Karin Hladová, Martina Kaščáková z 9.A.
Spomedzi sedemdesiatich herbárov, ktoré boli do súťaže odoslané porota vybrala pätnásť, ktoré postupujú do finálového kola súťaže. V tejto pätnástke má zastúpenie aj naša škola, herbár v anglickom jazyku Ely Fecenkovej a v nemeckom jazyku herbár Janky Ivanovej. Dievčatám blahoželáme, tešíme sa z ich úspechu a prajeme veľa šťastia vo finálovom kole.

  • ELA
  • IMG_3338
  • IMG_3341
  • IMG_3344
  • IMG_3345
  • janka
  • lupienok1
  • lupienok2
  • lupienok3
  • lupienok4

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI