dec
19

Čarovné Vianoce

vianoce1 miniVianoce – najkrajšie sviatky v roku. Sú veľmi rozmanité a líšia sa podľa jednotlivých krajov, ale aj domácností a zvykov, ktoré sa v rodine dedia po generácie. Jabĺčko, med a oriešok, šupiny z kapra alebo peniaze pod obrusom, ...
Vianočné zvyky a tradície si na triednych besiedkach pripomenuli žiaci 1. ročníka. Vyrobili krásne vianočné pozdravy, ktorými určite potešia svojich blízkych. Zaspievali vianočné koledy, porozprávali sa o posolstve Vianoc a nezabudli ani na vinše, ktorými si popriali šťastné a pokojné prežitie týchto sviatočných dní.

Do Štedrého večera je už len krok,
tak Vám želáme krásne Vianoce
a šťastný nový rok.

  • 1.D (2)
  • 1.D
  • Vianoce_1.A
  • Vianoce_1.A_2
  • Vianoce_1.A_3
  • Vianoce_1.B (1)
  • Vianoce_1.B (2)
  • Vianoce_1.C_2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI