dec
20

Pytagoriáda P3, P4

pytag miniV stredu 8.12.2021 si žiaci tretieho a štvrtého ročníka overili svoje matematické vedomosti v školskom kole Pytagoriády. Súťaže sa zúčastnilo 23 tretiakov. Z nich bolo 14 úspešných riešiteľov. Štyria žiaci sa zúčastnili súťaže online. Zo štvrtého ročníka sa súťaže zúčastnilo 20 žiakov. Z toho 7 bolo úspešných riešiteľov.


Kategória P3

1. Karasová Simona III.D
2. Ďurana Róbert III.D
3. Lazor Adam III.C, Anderková Alžbeta III.D, Trecák Filip III.B
Ďalší úspešní riešitelia: Steeno Viktor III.C, Kušnír Štefan III.B, Štofová Zuzana III.D, Macuga Lukáš III.B, Laktičová Elena III.B, Lajčáková Sofia III.C, Verčimáková Simona III.C, Kalman Lukáš III.B, Molčan Tomáš III.C, Šaffová Kristína III.A, Uzorášová Sára III.A, Demčíková Nina III.A, Prostredný Adam III.C.

Kategória P4

1. Mihalčin Daniel IV.B
2. Serafin Samuel IV.C
3. Švárna Tamara IV.D, Lacká Emília IV.D
Ďalší úspešní riešitelia: Veliký Jozef IV.C, Demčáková Diana IV.A, Gandi Oliver IV.A.

Víťazom školského kola Pytagoriády srdečne blahoželáme a veríme, že našu školu budú úspešne reprezentovať na okresnom kole Pytagoriády.

  • 20211208_090232
  • 20220111_100945
  • 20220111_120305
  • 20220111_120307
  • 20220111_120600
  • 20220111_120948

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI