Výberové konanie

feb
17

Exkurzia tretiakov

bazilika minoBazilika minor Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou je najstaršou historickou pamiatkou v meste z roku 1580. Pôvodný kostol bol na baziliku minor povýšený v roku 2008. Pýši sa nádhernou interiérovou výzdobou, ktorá sa nesie v barokovom štýle. Dávnu minulosť tú pripomínajú nástenné fresky, sochy svätcov alebo vzácna liturgická súprava. Oltáre a kazateľnicu zdobia cenné remeselné práce a sú vzácnym dokladom barokového sochárstva.
Týmito slovami tretiakov vtiahla do histórie nášho mesta pani učiteľka Anna Mydlová. Stala sa nachvíľu výbornou sprievodkyňou a pokračovala sprevádzaním. Deti so záujmom sledovali jednotlivé časti Baziliky. Hlavný oltár je zasvätený Panne Márii. Bočné zas sv. Pavlovi pustovníkovi a sv. pápežovi Klementovi Rímskemu. Ďalší oltár sa nachádza na severnej strane objektu bližšie ku vchodu do lodenice a je zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému, mučeníkovi spovedného tajomstva. Veľkú úctu vranovských pavlínov k tomuto svätcovi potvrdzuje aj relikviár s jeho pozostatkami v interiéri, ako aj súsošie v exteriéri chrámu. Vo vnútri baziliky možno pozorovať aj fresky významného českého barokového maliara J. L. Krackera.
Do povedomia sa táto historická pamiatka dostala aj vďaka zázračnej udalosti, ktorá sa mala v tomto regióne udiať. V 18. storočí totiž do kostola preniesli vzácnu historickú ikonu Panny Márie, ktorá mala pred zrakmi verejnosti roniť krvavé slzy. Stalo sa tak 27. augusta a 2. septembra 1708. O desať rokov na to vypukol v kostole požiar, no obraz zostal neporušený. Jeho autor je dodnes neznámy. Dielo je vyhotovené na plátne olejovými farbami a predstavuje božiu matku, ktorá drží dieťa na pravom predlaktí. Po viac ako 300 rokoch dostala ikona pomenovanie obraz Vranovskej Panny Márie.
Jednotu s kostolom od nepamäti tvoril aj kláštor. Jeho donátorkou bola Mária Esterháziová. V roku 1718 zasiahol spomínaný požiar aj tento kláštor. Jeho pôvodné barokové priečelie neskôr upravili v neoklasicistickom slohu a predstavovalo portál s dvoma stĺpmi, ktoré završovali korintské hlavice z pieskovca. Steny kláštora boli pokryté freskami, ktoré vyhotovil J. L. Kracker. Dodnes sa zachovala len jedna klenbová maľba nad kláštorným schodiskom, ktorá znázorňuje sv. Pavla pustovníka, ako vystupuje do neba na voze ťahanom dvoma levmi v záprahu.

  • IMG_20220216_092452
  • IMG_20220216_092519
  • IMG_20220216_092531
  • IMG_20220216_093827
  • IMG_20220216_095844
  • IMG_20220216_095856
  • IMG_20220216_100959
  • IMG_20220216_101110

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI