feb
18

Spoznaj Rusko

matrioska miniDňa 15.02.2022 sa v spolupráci s Ruským centrom Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnila online hodina pre žiakov 8. ročníka, ktorí sa učia ruský jazyk. Úlohy lektorky sa zhostila Mgr. Gabriela Turisová, metodička Ruského centra.
V úvode oboznámila žiakov s činnosťou tohto centra a následne všetci absolvovali pomyselnú exkurziu naprieč celým Ruskom. Získali všeobecný prehľad o najvýznamnejších predstaviteľoch ruskej literatúry, hudby, výtvarného umenia, vedy a techniky a o priekopníkoch kozmonautiky. Nakukli aj do ruskej kuchyne, dozvedeli sa niečo o typických ruských suveníroch.

Žiaci si rozšírili svoje vedomosti o najväčšej krajine sveta, ktorá má veľmi bohatú históriu a celosvetovo uznávané kultúrne dedičstvo. Nadobudnuté poznatky si preverili v záverečnom kvíze.
Táto aktivita mala zrejme pozitívne ohlasy medzi žiakmi, keďže sa jej dožadujú aj ďalší, ktorí ju ešte neabsolvovali.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

  • 20220215_100406
  • 20220215_100413
  • 20220215_102341

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI