feb
28

Kultúrne dedičstvo Slovenska

history„Nie poznanie, ale učenie sa, nie vlastnenie, ale získavanie, nie byť v cieli, ale prichádzať na podstatu veci – to je to, čo dáva najväčší pôžitok.“
(Carl Friedrich Gauß)

Zanietení budúci historici z radov základných škôl mali aj tento rok silnú motiváciu študovať, bádať, hľadať a pýtať sa na historické fakty, súvislosti, príčiny a následky rôznych udalostí. Tí najlepší malí budúci historici postupujúci zo školských kôl sa stretli v okresnom online kole 14. ročníka Dejepisnej olympiády vo februári 2022, ktorej poslaním je popularizovať históriu medzi žiakmi a vzbudiť záujem o dejiny Slovenska. Témy, ktoré museli zvládnuť, neboli len predpísaným učivom v jednotlivých ročníkoch, ale aj bonusová oblasť. Súťažiaci museli mať prehľad v kultúrnych pamiatkach UNESCO na Slovensku a histórii jednotlivých regiónov.
Našu školu v okresnom kole reprezentovali v kategórii C Barbara Koščová, ktorá získala 1. miesto a Mikuláš Bodnár sa umiestnil na 3. mieste. V kategórii D sa na 2. mieste umiestnila Alexandra Gajdošová a Sofia Poldruhá na 3. mieste. Kategóriu E reprezentovali našu školu Michael Kozák, ktorý získal 3. miesto a Anna Klimkovská 5. miesto. Kategóriu F reprezentovali Noemi Mitriková ktorá obsadila 1. miesto a Klára Opaľuchová sa umiestnila na 2. mieste.
Pani učiteľke Opaľuchovej ďakujeme za vzornú a obetavú prípravu žiakov. Postupujúcim žiačkam Barbare Koščovej a Alexandre Gajdošovej držíme palce v krajskom kole dejepisnej olympiády.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI