feb
24

Karneval, hurá...!

karnevalFebruár je tradične mesiacom karnevalov a zábav. Fašiangy, symbol veselosti, zábavy a hodovania sú v rozličnej podobe takmer vo všetkých regiónoch Slovenska i dnes. Každoročne patrí karnevalu jeden z fašiangových dní aj v našej škole. Deti sa naň veľmi tešia celé týždne a úporne rozmýšľajú, akú masku si tento rok zvolia. Krásna výzdoba v triedach už niekoľko dní avizovala, že tohoročný karneval bude v plnej paráde, aj keď sa opäť uskutoční samostatne v jednotlivých oddeleniach. A veru aj bol. Naše deti od prváčikov až po štvrtákov sa nevedeli dočkať konca vyučovania. Hneď po naobedovaní sa začal v oddeleniach ŠKD pravý karnevalový zhon spojený s obliekaním, maľovaním a upravovaním karnevalových masiek od výmyslu sveta. Ani pani vychovávateľky, či pani učiteľky nezaostali a prekvapili v maskách, ktoré boli zaujímavé a vtipné. V každom oddelení sa tancovalo, spievalo, súťažilo a hodovalo. Atmosféra bola ako vždy úžasná, plná smiechu, veselosti a radosti.

 • I.A_1
 • I.A_2
 • I.A_4
 • I.A_5
 • I.B_1
 • I.B_2
 • I.B_3
 • I.B_4
 • I.C_1
 • I.C_2
 • I.C_4
 • I.C_5
 • I.D_2
 • I.D_3
 • I.D_4
 • I.D_5
 • I.D_6
 • II.A_1
 • II.A_2
 • II.A_3
 • II.A_4
 • II.B_1
 • II.B_2
 • II.B_3
 • II.C_1
 • II.C_2
 • II.C_3
 • II.D_1
 • II.D_2
 • II.D_3
 • III.A_2
 • III.A_3
 • III.A_4
 • III.A_5
 • IV.B_1
 • IV.B_2
 • IV.B_3
 • IV.B_4

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI