jan
12

Zatoč s odpadom – Na obale záleží!

relax miniNaši deviataci sa od septembra pravidelne zapájajú do mesačných výziev organizovaných Slovenskou agentúrou životného prostredia. Jednou z výziev bola téma „Na obale záleží“. Mnohí žiaci tak objavili čaro čapovanej drogérie, opakovane použiteľné bavlnené odličovacie tampóny, poniektorí nákup minerálnych vôd v plastových fľašiach nahradili výrobou vlastnej sódovky, iní si zabalili svoju desiatu do desiatových nádob. Zelený balíček „greenfluencera“ za túto celoslovenskú výzvu získala naša žiačka Ema Velčková (IX.B). Srdečne jej blahoželáme!


  • IMG_20211223_103111
  • IMG_20211223_103139
  • IMG_20211223_103156
  • IMG_20211223_103208

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI