Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Nielen zrakom... Administrátor 282
Čítam, čítaš, čítame... Administrátor 271
Deň bez internetu - offline Administrátor 278
Dobrodružná cesta k angličtine pokračuje (eTwinning) Administrátor 342
Aktivity so stavebnicou LEGO Administrátor 325
Zimné radovánky Administrátor 303
KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŚTALÁCIE - PRÁCE ZAČALI Administrátor 334
Hlas ŠKD Administrátor 371
Na korčuliach veselo i vážne Administrátor 323
Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom... Administrátor 328
BRAILLOV DEŇ Administrátor 363
Oznámenie o udelení riaditeľského voľna Administrátor 264
Úspechy aj v biológii Administrátor 307
EKOkvíz Administrátor 289
Olympiáda anglického jazyka – okresné kolo Administrátor 312
Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu Administrátor 327
Zatoč s odpadom – Na obale záleží! Administrátor 293
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K NÁVRATU DO ŠKÔL Administrátor 271

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI