jan
13

Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu

komiks miniHornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj v rámci projektu VRANOVSKÉ KNIHODNI aj v školskom roku 2021/2022 vyhlásili tradičnú nadregionálnu súťaž o najlepšiu komiksovú prácu s názvom „KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU“.
Do 9. ročníka súťaže, ktorá je určená žiakom a študentom vo veku 9 – 18 rokov, sa zapojilo so 113 komiksovými prácami 124 žiakov vranovského okresu, ale aj iných miest Slovenska ako je Bardejov, Stará Ľubovňa, Prešov a Humenné.
Súťažné diela boli posudzované v dvoch kategóriách (I. kategória 9-12 rokov, II. kategória 13-18 rokov) a hodnotené doc. PhDr. Petrom Karpinským, PhD. Slávnostné vyhodnotenie súťaže spojené s komiksovým workshopom a výstavou ocenených prác v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou viedol samotný hodnotiteľ.

Talentovaní žiaci sa od komiksového odborníka dozvedeli ako správne tvoriť komiks, ako si vytvoriť návrh, zásady pri štruktúre komiksu, spôsoby farebného spracovania, možnosti kompozície obrázkov a mnoho ďalších užitočných rád, ktoré určite využijú vo svojej tvorivej činnosti.
Známy spisovateľ, jazykovedec a pedagóg Prešovskej univerzity v Prešove zhodnotil výtvory s dôrazom nielen na výtvarné prevedenie, ale i textovú časť. Medzi úspešnými mladými umelcami nechýbali ani žiaci našej školy: Ema Velčková, žiačka p. uč. Mgr. M. Borošovej, z 9. B získala v II. kategórii 2. miesto a žiačky IV. D, ktoré pripravovala p. uč. Mgr. M. Šofranková, Tamara Švarná a Stella Vinklerová boli ocenené čestným uznaním.
Srdečne blahoželáme!

  • 258708415_1221092688376942_803992301197272506_n
  • 258897763_583212159409817_2528307151032878761_n
  • IMG_1018
  • IMG_20211125_085748

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI