jan
13

Olympiáda anglického jazyka – okresné kolo

anj olymp logo miniRovnako ako školské kolo, aj okresné kolo 32. ročníka Olympiády anglického jazyka sa konalo netradičnou formou. Zlá pandemická situácia spôsobila, že okresné kolo olympiády ANJ sa muselo uskutočniť online formou 13.1.2022. Táto situácia si vyžiadala zmeny aj po obsahovej stránke olympiády. OANJ zahŕňala iba písomnú časť - test, ktorého súčasťou bolo aj počúvanie s porozumením. Ústna časť bola vynechaná.
Okresného kola sa zúčastnili 2 žiaci našej školy. V kategórii 1A žiačka Noemi Mitríková (6.A) a v kategórii 1B Timotej Drdák (9.A). Máme veľkú radosť, že v obidvoch kategóriách zvíťazili práve naši žiaci a obaja postupujú do krajského kola.
Žiačku Noemi Mitríkovú pripravovala Mgr. Zuzana Mičejová a Timoteja Drdáka Mgr. Margaréta Borošová. Obom víťazom srdečne blahoželáme a prajeme si, aby nás úspešne reprezentovali aj v krajskom kole.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI