Výberové konanie

jan
14

Úspechy aj v biológii

biolymp mini11. 1. naši nádejní biológovia 8. a 9. ročníka vytasili svoje teoretické a praktické znalosti z odboru a porovnali si ich medzi sebou v školskom kole. Súťaživosť medzi nadanými žiakmi bola veľmi motivačná a podnecujúca, no do okresného kola v kategórii „C“ sa za našu školu prebojovali s najvyšším počtom bodov Katarína Kačerová (VIII.C) a Boris Lešňanský (VIII.B), ktorí nás budú, dúfajme, úspešne reprezentovať aj v nasledujúcom stupni olympiády. Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli Kristína Korekáčová (VIII.B), Laura Šuličová (VIII.B), Richard Vasilko (VIII.B) a Sofia Michalčová (VIII.B).
Všetkým súťažiacim ďakujeme a postupujúcim žiakom držíme palce v ďalšom postupovom kole súťaže!

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI