jan
22

Hlas ŠKD

hlas skd miniSpev je považovaný za najprirodzenejší ľudský umelecký prejav a ľudský hlas za najdokonalejší hudobný nástroj, ktorý je schopný svojimi špecifickými výrazovými prostriedkami vyjadriť tu najširšiu škálu myšlienok a ľudských pocitov. Patrí aj k najstarším umeleckým prejavom ľudskej spoločnosti a je súčasťou kultúry všetkých národov. Kvôli epidémii Covid-19 aj v tomto školskom roku prebiehali v dňoch 10.1. – 21.1. 2022 iba triedne kolá IX. ročníka súťaže Hlas ŠKD. Úlohou súťažiacich bolo zaspievať pieseň podľa vlastného výberu. Deti predviedli ľudové aj moderné piesne a aj napriek obmedzeným podmienkam sme mali možnosť objavovať a pozorovať mladé talenty.

 • Hlas SKD_VI_3
 • Hlas ŠKD-VII
 • Hlas ŠKD_ II_1
 • Hlas ŠKD_III_1
 • Hlas ŠKD_III_2
 • Hlas ŠKD_II_2
 • Hlas ŠKD_II_3
 • Hlas ŠKD_IV_2
 • Hlas ŠKD_IX_10
 • Hlas ŠKD_IX_4
 • Hlas ŠKD_IX_8
 • Hlas ŠKD_VIII_4
 • Hlas ŠKD_VIII_7
 • Hlas ŠKD_VI_2
 • Hlas_ŠKD_4
 • Hlas_ŠKD_IV_5
 • Hlas_ŠKD_IV_6
 • Hlas_ŠKD_IV_8
 • Hlas_ŠKD_I_1
 • Hlas_ŠKD_VII_1
 • Hlas_ŠKD_VI_1
 • Hlas_ŠKD_VI_4
 • Hlas_ŠKD_V_1
 • Hlas_ŠKD_X_1
 • Hlas_ŠKD_X_2
 • HlasŠKD_ I_2
 • HlasŠKD_IV_10
 • HlasŠKD_IV_3
 • HlasŠKD_IX_3
 • HlasŠKD_VIII_
 • HlasŠKD_VIII_1
 • HlasŠKD_VIII_2
 • HlasŠKD_VIII_3
 • HlasŠKD_VIII_6
 • HlasŠKD_VI_5
 • HlasŠKD_VI_6

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI