jan
25

KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŚTALÁCIE - PRÁCE ZAČALI

elektro miniNa prelome kalendárnych rokov, v mesiacoch december 2021 a január 2022, sme na našej škole začali s kompletnou rekonštrukciou a modernizáciou elektroinštalácie. Vypracovaný projekt rieši odstránenie vzniknutého havarijného stavu pôvodnej elektroinštalácie a výrazné zlepšenia jej funkčnosti. Cieľom je samozrejme aj zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu, nové napojenie riešených priestorov na el. energiu, nové káblové trasy a rozvody, výmena hlavného a 13-tich podružných rozvádzačov, nová svetelná i zásuvková elektroinštalácia, vrátane zabudovanej ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a prípravy riešenia slaboprúdových rozvodov.

SKUTKOVÝ STAV
Škola bola postavená v roku 1972 a z tohto roku je aj elektroinštalácia v objekte. V posledných rokoch sme realizovali niekoľko opráv elektroinštalácií a výmenu niektorých svietidiel z dôvodu ich nevyhovujúceho technického stavu. Elektroinštalácia bola realizovaná hliníkovými káblami podľa noriem platných v dobe realizácie (rok 1967-68). Hliníkové vodiče boli v mnohých prípadoch na ich koncoch zaoxidované, čo spôsobovalo vyšší prechodový odpor na spojoch a tým aj prehrievanie vodičov. To malo za následok degradáciu izolácie vodičov, čím hrozil skrat a prípadne aj požiar. Mnohé súčasti elektroinštalácie ako sú spínače a zásuvky boli zastaralé a opotrebované, ich plastové kryty popraskané a poškodené, čím vznikalo vyššie riziko úrazu elektrickým prúdom. Rozvádzače v objekte boli technicky zastaralé, funkčnosť istiacich prvkov bola vzhľadom na ich vek a stav obmedzená a nespoľahlivá.
Vzhľadom na stav elektroinštalácie a charakter objektu bola nevyhnutná celková rekonštrukcia elektroinštalácie tak, aby nová elektroinštalácia zodpovedala platným normám a predpisom a tak bola zabezpečená jej maximálna bezpečnosť pri prevádzke. Rekonštrukčné práce budú prebiehať aj v roku 2022 a ak všetko pôjde podľa plánu, mali by byť ukončené do začiatku nasledujúceho školského roka.
Projekt komplexnej výmeny silnoprúdovej elektroinštalácie na našej škole zo svojho rozpočtu podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a dofinancovalo Mesto Vranov nad Topľou.

  • elektro1
  • elektro2
  • elektro3
  • elektro4
  • elektro5
  • elektro6
  • elektro7
  • elektro8
  • elektro9

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI