jan
31

Nielen zrakom...

braill miniČo keď sa ráno zobudíš...otvoríš oči...a tma... Tápaš, chytáš sa stien, aby si sa dostal do kuchyne, kúpeľne. Chytáš rôzne veci a netušíš, čo vlastne držíš. Nikdy si si poriadne neuvedomil materiál, tvar, možno veľkosť predmetu – všetko si používal zo zvyku, automaticky. Uvedomuješ si, že zrak ti veľmi chýba...
4. január je medzinárodným dňom Braillovho písma. Pri tejto príležitosti sa v poslednom januárovom týždni naši deviataci mali možnosť v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou vcítiť do kože nevidomých, vyskúšať si písať braillovým písmom a dozvedieť sa rôzne zaujímavosti, napríklad z koľkých znakov sa Braillova abeceda skladá, ako sa číta, čo je to tyflografika, že Louis Braille začal tvoriť abecedu vo svojich dvanástich rokoch a pracoval na nej 4 roky. Všetci žiaci sa zhodli na tom, že zrak nie je samozrejmosť, uvedomili si, aké šťastie majú, že vidia a že si treba svoj zrak vážiť. Zamysleli sa nad tým, že empatia a pomoc nevidomým je nevyhnutnosťou a našou povinnosťou. „Viete, čo je horšie, než byť slepý? Mať v poriadku zrak a nevidieť.“ ( Helen Keller)

  • IMG20220126090458
  • IMG20220126090511
  • IMG20220126095454
  • kniž
  • knižn
  • received_473713410990046
  • received_506051770906705
  • received_5072267019459746

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI