jan
31

Čítam, čítaš, čítame...

kniha miniPondelkovú hodinu čítania si žiaci z 2.B triedy spestrili čítaním v relaxačno-oddychovom kútiku. Čítali texty z mimočítankovej literatúry a riešili úlohy zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Pracovali aj s detskými časopismi. Hľadali a vyberali poéziu alebo prózu k prednesu na Hviezdoslavov Kubín. Niektorí lúštili tajničky, maľovali obrázky, čítali vtipy a hádali hádanky. Iní si zase zahrali spoločenské hry.
Na záver si rozdali vysvedčenie a zhodnotili svoju prácu za 1. polrok.


  • IMG_20220131_103029
  • IMG_20220131_103848
  • IMG_20220131_104103
  • IMG_20220131_104316
  • IMG_20220131_104409
  • IMG_20220131_104452
  • IMG_20220131_110227

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI