jún
24

Historické drevené divadlo

hist divKrásny umelecký zážitok si 23. júna 2022 odniesli domov deti ŠKD. Na náš školský dvor zavítal Mgr. Ladislav Milko so svojím Historickým dreveným divadlom. Predstavil nám známu a obľúbenú rozprávku Čert a Káča. Predstavenie bolo hrané tak, ako sa hrávalo pred viac ako 200 rokmi. Hercami boli 70 cm vysoké drevené vyrezávané marionety. Významnou súčasťou predstavenia bol hudobný sprievod z rovnomernej opery Antonína Dvořáka. O dobrú náladu sa postaral aj pán Štefan Barančík, ktorý pozval deti na svadbu Čerta s Káčou, spolu s nimi si zaspieval, zatancoval a zoznámil deti so svojím koníkom Ruslanom a kozou Eliškou.

 • HD_1
 • HD_10
 • HD_11
 • HD_12
 • HD_13
 • HD_14
 • HD_15
 • HD_2
 • HD_3
 • HD_5
 • HD_6
 • HD_7
 • HD_8
 • HD_9

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI