jún
25

„Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“

sikana miniNásilie je téma, ktorá nás sprevádza celým životom v rôznych podobách. Ovplyvňuje náš život aj život našich blízkych. Čoraz viac sa stretávame s ponižovaním, posmievaním, vylučovaním zo skupiny, či inými druhmi násilia. Je veľmi dôležité o násilí rozprávať, aby sme ho vedeli identifikovať a aby sme vedeli na koho sa máme v danej chvíli obrátiť.
Dňa 21.6.2022 sa piati žiaci 8. ročníka (Richard Vasilko 8.B, Ľuboslava Demková 8.D, Alexandra Dopiráková 8.A, Alexandra Gajdošová 8.A a Bianka Smandrová 8.A) zúčastnili preventívno-osvetovej aktivity „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“

Cieľom aktivity bolo vytvoriť posterovú (plagátovú) prezentáciu k tematike šikanovania. Žiaci mohli využiť rôzne informácie, slogany a heslá, dôležité linky pomoci, pravidlá obrany a ochrany, kreslené obrázky s textom. Ďalším cieľom aktivity bola schopnosť naučiť sa spolupracovať, pracovať v tíme a rešpektovať jeden druhého.
Organizátormi podujatia boli Mestský úrad (oddelenie školstva) a Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou, Ústredie PSVR a ÚPSVR vo Vranove nad Topľou.

  • 20220621_093220
  • 20220621_093245
  • 20220621_100824
  • 20220621_103015
  • 20220621_103019
  • 20220621_110328
  • 20220621_112022
  • 20220621_112035
  • 20220621_113217

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI