jún
26

Detský výtvarný Vranov

farbicka miniHornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou v závere školského roka 2021/2022 uskutočnilo jubilejný 30. ročník okresnej súťaže detskej výtvarnej tvorby „Detský výtvarný Vranov“.
Práce nádejných umelcov, vytvorené rôznymi výtvarnými technikami na ľubovoľnú tému, hodnotila porota v zložení Beáta Halandová, Mgr. Jana Homzová a Mgr. Mária Dudová. Spomedzi 311 súťažných výtvarných diel vybrala a ocenila aj mladé talenty našej školy.
Víťazkou I. kategórie základných škôl (6-9 rokov) sa stala Ema Dankovičová (I. D, Mgr. D. Kolesárová). V II. kategórii (9-12 rokov) Zoja Zubková (IV. D, Mgr. M. Šofranková) obsadila 3. miesto a v najvyššej kategórii základných škôl (12-15 rokov) na 3. mieste skončila Ema Velčková (IX. B, Mgr. M. Borošová).
Členkám poroty neuniklo ani nadanie Ľuboslavy Demkovej (VIII. D, Mgr. M. Borošová), ktorej práca získala čestné uznanie za výtvarný prejav.
Ocenené žiačky si odmenu prevzali osobne z rúk pani riaditeľky HZOS vo Vranove nad Topľou Mgr. Martiny Jurčovej dňa 27. 6. 2020 v átriu našej školy.
Úspešným reprezentantkám srdečne blahoželáme a veríme, že svoj výtvarný talent budú ďalej rozvíjať aj počas letných prázdnin.

  • Dankovicova
  • Demkova
  • IMG_20220627_080025
  • Velckova
  • Zubkova

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI