jún
29

Lesnícke dni

les miniĽudia pre lesy, lesy pre ľudí!“ Pod týmto krásnym heslom sa nieslo stredajšie dopoludnie, kedy štátny podnik LESY SR, OZ Vihorlat, zorganizovalo v našom meste Lesnícke dni a Dvojka bola pri tom. Pre žiakov boli pripravené zaujímavé aktivity. Mohli si vyskúšať pílenie, či ťahanie dreva, poznávali zvuky zvierat, vyrábali si záložky do knihy, skákali ako zvieratká, poznávali prácu včiel a rôzne iné aktivity, za ktoré získali body. Na konci ich čakala odmena a hlavne si opäť pripomenuli dôležitosť lesa a jeho význam pre človeka.

 • 3.C 1
 • 3.C 2
 • 3.C 3
 • 3.C
 • 7.2
 • 7.A
 • 7.A1
 • 7.A3
 • ld1
 • ld2
 • ld3
 • ld4
 • ld5
 • ld6
 • ld7
 • ld8

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI