jún
29

Stretnutie primátora s prvákmi

prvacik mini„My sme smelí prváci, múdre hlávky máme. Čítania sa nebojíme, s príkladmi si poradíme...“
Peknou piesňou a milým slovom privítali naši najmladší žiaci pána primátora Ing. Jána Ragana a vedúcu oddelenia školstva RNDr. Valériu Novikmecovú na našej škole. Prváci úspešne zvládli prvý ročník, naučili sa čítať, písať, počítať a prednesom básne dokázali, že sú aj výborní recitátori. Pán primátor sa prváčikom prihovoril a každému odovzdal malý darček, ktorý zanechal nezabudnuteľnú spomienku na túto milú udalosť. Na záver nechýbala spoločná fotografia v átriu našej školy a potom už zostalo len rozlúčiť sa s prianím krásneho a príjemného prežitia letných prázdnin.

  • 1.A
  • 1.B
  • 1.C
  • 1.D
  • 1.a,b,c,d
  • 1.c,d

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI