Výberové konanie

máj
16

„Englishstar“

engstar miniŠancu zažiariť dávame žiakom našej „Dvojky“ pravidelne a inak tomu nebolo ani 5. mája 2022, kedy sa konala súťaž v anglickom jazyku „EnglishStar“. Je to medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl, ktorej cieľom je popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet. Táto súťaž nie je postupová, ale testovacia. Žiaci 5. až 9. ročníka si vo svojich kategóriách formou písomného testu porovnali svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a výsledky, ako sú na tom s angličtinou, sa dozvedia najneskôr v júni.
Teší nás záujem našich žiakov aj o túto jazykovú súťaž. Veríme, že medzi najúspešnejšími riešiteľmi budú aj naši žiaci, pretože našimi „English stars“ sú aj na hodinách anglického jazyka.


  • Englishstar1
  • Englishstar2
  • Englishstar3
  • Englishstar4
  • Englishstar5

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI