máj
21

„Du ju spík ingliš?“

angl mini(anglický lektor na „Dvojke“)
Začiatkom mája naši žiaci z ôsmeho a siedmeho ročníka zažili netradičné hodiny anglického jazyka s anglickým lektorom Davidom Schofieldom, ktorý je riaditeľom jazykovej školy Sidas v Košiciach. Svoje bohaté skúsenosti s prácou žiakov demonštroval aj na našej škole. Ako rozhovoriť aj ostýchavých, ako zdokonaliť už anglicky rozprávajúcich žiakov, ako rozumieť skutočnému Angličanovi, vo všetkom sú o level vyššie aj naši šikovní žiaci.
Vždy pozitívne naladený lektor využíval pestré aktivity a metódy, aby žiakov podnietil ku konverzácii. Zo strany žiakov táto akcia dosiahla pozitívnu spätnú väzbu a chceli by v týchto lekciách pokračovať ďalej. Spomienkou im na tieto zaujímavé hodiny bude získaný certifikát.


  • IMG_4648
  • IMG_4652
  • IMG_4657
  • IMG_4664
  • IMG_4667
  • IMG_4672

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI