máj
22

Otváranie studničky

les mini„Otváram ťa studnička, otváram ťa dočista. Otváram ťa kľúčikom aj prútikom, by si čistú vodu mala, všetkých smädných napájala. Otváram ťa na trikrát, aby bolo vždy tak.“
Už naši predkovia si uvedomovali , že zachovanie čistých studničiek znamenalo požehnanie pre celý chotár. S príchodom jari sa čistili všetky potoky, horské studničky a obecné studne, aby voda v nich zostala čistá. Verili, že človek, ktorý otvorí aspoň jednu studničku má byť počas celého roka zdravý a zbavený bolesti hlavy. Aj preto sa dňa 13.mája naše deti zo ŠKD zúčastnili otvárania a čistenia studničky. Touto aktivitou sme chceli, aby si deti uvedomovali dôležitosť ochrany a lásky k prírode.


 • OS-10
 • OS_1
 • OS_12
 • OS_16
 • OS_17
 • OS_2
 • OS_21
 • OS_24
 • OS_25
 • OS_7
 • Os_3

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI