nov
09

Najdlhší chvost pre šarkana

sarkan mini"Letí šarkan, letí, tešia sa mu deti. Zrazu šarkan zdvihol chvost, všetkým deťom pre radosť."

Aj ten náš šarkan zdvihol svoj krásny chvost, ktorý mu vyrobili žiaci z I. stupňa pomocou rôzneho materiálu. Boli veľmi tvoriví a vynaliezaví. Uviazali mu mašle, listy zo stromov, stužky z krepového papiera, novín, či igelitových vreciek. Šarkaní chvost tak dosiahol dĺžku 75 m. Najšikovnejší boli žiaci III.D triedy, ktorí pripojili až 29 m. Chvost bol taký dlhý, že zo školského dvora pokračoval až do telocvične a všetkým nám urobil veľkú radosť.


  • 1.C
  • 2.A
  • 2.D
  • 4.B
  • IMG_20211108_111428
  • diplom
  • víťazi so šarkanom

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI