Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
!!! DÔLEŽITÝ OZNAM RÚVZ !!! Administrátor 336
Internet je dobrý sluha, ale zlý pán Administrátor 266
NE „POPLETENÉ PRÍSLOVIA“ Administrátor 308
Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku Administrátor 277
Úspech v celoslovenskej súťaži Administrátor 361
Kreslíme po rusky Administrátor 349
Mendeliáda Administrátor 308
iBobor Administrátor 408
Geografická olympiáda – školské kolo Administrátor 249
"Jazykový kvet (Language flower)" Administrátor 330
OBNOVENIE PREZENČNÉHO VZDELÁVANIA Administrátor 275
Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata, ... Administrátor 349
MIMORIADNE PRERUŠENIE ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA Administrátor 282
Biodiverzita a envirozáťaže Administrátor 306
Najdlhší chvost pre šarkana Administrátor 297
Družinárska desiatka Administrátor 384
Dobrodružná cesta k angličtine - eTwinning Administrátor 306
Projekt SadOvo je v cieli Administrátor 259
Halloweenska párty Administrátor 352

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI