Výberové konanie

Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
!!! DÔLEŽITÝ OZNAM RÚVZ !!! Administrátor 397
Internet je dobrý sluha, ale zlý pán Administrátor 322
NE „POPLETENÉ PRÍSLOVIA“ Administrátor 372
Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku Administrátor 342
Úspech v celoslovenskej súťaži Administrátor 427
Kreslíme po rusky Administrátor 411
Mendeliáda Administrátor 364
iBobor Administrátor 467
Geografická olympiáda – školské kolo Administrátor 310
"Jazykový kvet (Language flower)" Administrátor 391
OBNOVENIE PREZENČNÉHO VZDELÁVANIA Administrátor 338
Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata, ... Administrátor 405
MIMORIADNE PRERUŠENIE ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA Administrátor 341
Biodiverzita a envirozáťaže Administrátor 364
Najdlhší chvost pre šarkana Administrátor 349
Družinárska desiatka Administrátor 448
Dobrodružná cesta k angličtine - eTwinning Administrátor 363
Projekt SadOvo je v cieli Administrátor 308
Halloweenska párty Administrátor 399

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI