nov
09

Biodiverzita a envirozáťaže

relax miniPočas druhého novembrového týždňa sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili online besedy s RNDr. Michaelou Bačovčinovou, PhD., pracovníčkou na Ústave biologických a ekologických vied PF UPJŠ. Informácie, ktoré sa dozvedeli, úzko súviseli s preberaným učivom z biológie, ale aj s aktuálnym dianím v oblasti envirozáťaží na Hornom Zemplíne. Žiaci tak mali možnosť diskutovať o PCB látkach vyskytujúcich sa v oblasti Zemplínskeho trojuholníka smrti, odlesňovaní, mikroplastoch či o ekologických elektromobiloch. Aj vďaka takýmto témam poukazujeme na dôležitosť vnímania aktuálnych problémov a formovanie environmentálneho povedomia našich žiakov. Táto beseda sa uskutočnila v rámci spolupráce s HZOS vo Vranove nad Topľou. Ďakujeme!

  • IMG_20211108_100636
  • IMG_20211108_100739
  • IMG_20211108_105823
  • IMG_20211108_110716
  • IMG_20211111_080308
  • IMG_20211111_080326
  • IMG_20211111_080412
  • IMG_20211111_085742
  • IMG_20211111_085800

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI