nov
20

OBNOVENIE PREZENČNÉHO VZDELÁVANIA

Po mimoriadnom prerušení vyučovania sa opäť otvoria brány našej školy. Na základe zozbieraných detailných informácií a dát z jednotlivých tried, riaditeľ školy OBNOVUJE prezenčnú formu vzdelávania od pondelka 22. novembra 2021 vo všetkých triedach na 1. a 2. stupni ZŠ.

Zároveň chcem požiadať všetkých rodičov/zákonných zástupcov našich žiakov, aby ste veľmi zodpovedne zvážili účasť svojej dcéry/svojho syna na prezenčnom vyučovaní v prípade, že:

  • bolo Vaše dieťa v posledných dňoch v úzkom kontakte s COVID pozitívnym človekom,
  • zdravotný stav dieťaťa to nedovoľuje,
  • u dieťaťa nebola ukončená povinná 10-dňová karanténa (úzky kontakt, COVID ochorenie a pod.).
PRIPOMENUTIE:
  1. Rodiča, ktorí si od školy prebrali domáce AG testy, prosím v nedeľu večer (najneskôr pondelok ráno) pretestujte svoje dieťa a zadajte výsledok testu do modulu "Covid testovanie" v aplikácii EduPage.
  2. Pred pondelňajším nástupom do školy je povinnosťou zákonného zástupcu/rodiča vyplniť za svoje dieťa tlačivo v EduPage "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti". Prosím nezabudnúť!

Verím, že sme všetci rozumní, zodpovední a urobíme všetko preto, aby sme v najbližších dňoch/týždňoch zabezpečili čo najbezpečnejšie prostredie pre žiakov a zamestnancov našej školy.

Vedenie školy vopred ďakuje za Vašu zodpovednosť, súčinnosť a spoluprácu.

Mgr. Peter Kocák
riaditeľ školy

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI