Výberové konanie

nov
22

"Jazykový kvet (Language flower)"

LOGO KVET SKOLSKE KOLO"Jazykový kvet (Language flower)" je jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov v prednese, dramatizácii, poviedkovej tvorbe, hrách a veršoch v rôznych jazykoch. Súťaž sa realizuje od roku 2011 postupovým systémom z jednotlivých kôl.
V pondelok 22. 11. sa uskutočnilo školské kolo „Jazykový kvet“ v kategórii prednes poézie a prózy v anglickom jazyku. Svoje schopnosti a zručnosti používať anglický jazyk predviedli 4 žiačky, ktoré sa umiestnili v nasledujúcom poradí:
1. Noemi Mitríková (6.A) - R. Dalh Mathilda
2. Kristína Korekáčová (8.B) - J. Austen Pride and Prejudice
3. Bianca Hajníková (6.A) - C.S. Lewis Narnia – Lion, witch and wardrobe
4. Alexandra Leporisová (7.D) - S. Crossan The Weight of water.
Žiačkam aj učiteľkám, ktoré ich pripravovali, ďakujeme a držíme palce v ďalších kolách pri reprezentovaní našej školy.

  • IMG_3271-COLLAGE
  • IMG_3277-COLLAGE
  • IMG_3283-COLLAGE
  • IMG_3292-COLLAGE
  • IMG_3300
  • IMG_3308-COLLAGE
  • IMG_3322
  • LOGO KVET SKOLSKE KOLO
  • kvet SK

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI