okt
17

Oznam

covid miniVážení rodičia, milí žiaci.

Po dvoch týždňoch dištančného vzdelávania a zaistenia nariadených karanténnych opatrení riaditeľ školy OBNOVUJE PREZENČNÉ VYUČOVANIE na 2. stupni od pondelka 18. októbra 2021.

V záujme čo najdlhšieho zachovania prezenčnej formy výučby Vás chcem požiadať (aj žiakov, aj rodičov) o zodpovednosť v súvislosti s účasťou dcéry/syna na vyučovacom procese v prípade:
- zhoršeného zdravotného stavu,
- identifikovania príznakov ochorenia COVID-19 (bolesť hlavy, bolesť hrdla, sekrécia z nosa, kašeľ, zvýšená teplota, horúčka, hnačky)
- úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou v interiéri. V prílohe zasielam infografiku, aby ste sa vedeli zariadiť v prípade, že žiak je pozitívny alebo prišiel do úzkeho kontaktu.

P.S. - Vážení rodičia, nezabudnite prosím vyplniť cez aplikáciu EduPage "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" Vášho dieťaťa, nakoľko ide z Vašej strany o povinný dokument, ktorým sa zaväzujete, že posielate svoje dieťa do školy zdravé, bezpríznakové.

Verím, že spoločnými silami a zodpovedným prístupom sa nám podarí zotrvať v prezenčnej forme výučby čo najdlhšie.

Za súčinnosť a spoluprácu vopred veľmi pekne ďakujem.

Mgr. Peter Kocák

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI