Výberové konanie

okt
17

Októbrová turistika

bh miniNebudeme predsa sedieť doma. V krásnu slnečnú nedeľu (17.10.) zahájili svoju turistickú sezónu členovia Turistického krúžku a Hravej turistiky. Vybrali na Náučný chodník Bila hura. Hravo zdolali 70 metrové prevýšenie a 2 500 metrov dlhú trasu. Zopakovali si abecedu správneho turistu a z informačných tabúľ sa dozvedeli niečo nové o stromoch, rastlinách, zvieratkách. Zahrali sa, zašportovali, oddýchli, poniektorí "objavili" aj jedinú mláku v okolí.

 • Bh-17
 • Bh_1
 • Bh_10
 • Bh_11
 • Bh_12
 • Bh_13
 • Bh_14
 • Bh_15
 • Bh_16
 • Bh_18
 • Bh_2
 • Bh_3
 • Bh_4
 • Bh_5
 • Bh_6
 • Bh_7
 • Bh_8
 • Bh_9

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI