Výberové konanie

okt
15

Na ceste si dávaj pozor

krizovatka mini

„ Na ceste si dávaj pozor, cesta nie je park, vždy sa pozri vľavo, vpravo a nie naopak...“
...spieva sa v známej detskej piesni od M. Jaroša. Príjemné s užitočným spojili druháci 15. 10. počas vychádzky v rámci učiva prvouky o dopravnej výchove. Naučené vedomosti overovali v praxi, hľadali dopravné značky, snažili sa správne prechádzať cez cestu, pozorovali premávku na rušných cestách. Zamysleli sme sa spolu nad tým, aké množstvo áut okolo nás prešlo. Vo väčšine z nich sedel len jeden človek.
Aby sme sa na cestách cítili bezpečne, musíme prispieť všetci, tak vodiči, ako aj chodci.

  • 20211015_114825
  • 20211015_114908
  • 20211015_115047

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI