okt
21

Čítačka s písačkou

csp miniHornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v spolupráci s OZ Korálky realizovali aj v tomto roku 13. ročník projektu Čítačka s písačkou.
Dňa 21.10. 2021 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie najlepších literárnych a výtvarných talentov.
Do tohtoročnej regionálnej súťaže sa zapojilo 11 základných škôl. Literárna časť obsahovala 74 prác, ktoré hodnotila pani spisovateľka Alžbeta Verešpejová. 161 výtvarných prác posudzoval ilustrátor Miroslav Regitko.
V silnej konkurencii sa umiestnili aj šikovní žiaci našej školy.

V literárnej časti získali:
1. miesto: Daniel Mihalčin zo IV.B triedy,
2. miesto: Miroslava Petrová z V.A
3. miesto: Alexandra Hrehová zo IV. B.

Vo výtvarnej časti získali:
1. miesto: Samuel Miško z VIII. C triedy
2. miesto: Richard Vasilko z VIII. B.
Žiakov v ich tvorivosti podporovali učitelia: Mgr. Margaréta Borošová, Mgr. Viera Kobielská, Mgr. Helena Bendiková.
Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

  • IMG_3951
  • IMG_3953
  • IMG_3955
  • IMG_3958
  • IMG_3959

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI