okt
27

Ruský film v škole

nopockaj miniV dňoch 25. - 27. októbra sa žiaci ôsmeho ročníka v rámci hodín ruského jazyka zapojili do akcie "Ruský film v škole". Jej organizátorom je Zväz Rusov v Košiciach.
Podstatou tejto akcie bolo, že žiaci si najskôr pozreli ukážku ruskej animovanej rozprávky "Strieborné kopýtko". Následne v skupinách i jednotlivo vypracovávali pripravené testy a odpovedali na kvízové otázky týkajúce sa danej rozprávky. Niektorí si vybrali určitú pasáž z rozprávky a podujali sa ju znázorniť ľubovoľnou výtvarnou technikou. Najkrajšie výtvory boli zaslané do súťaže a v najbližších dňoch budú vyhodnotené odbornou porotou.
Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do akcie aktívne zapojili, a tak ukázali, že ruský jazyk je pre nich stále atraktívny a má im čo ponúknuť.

  • 20211025_110634
  • 20211026_102638
  • 20211026_102645
  • 20211026_111813
  • 20211026_112151
  • 20211027_102807
  • 20211027_205629

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI