feb
28

Zápis do 1. ročníka - 2023/2024

Slávnostný zápis do 1. ročníka

sa uskutoční

4. apríla 2023

v čase od 14.00 h do 17.00 h

za prítomnosti dieťaťa.

Dokumenty potrebné k zápisu do 1. ročníka:

1. Občiansky preukaz

2. Rodný list dieťaťa

3. Písomné vyhlásenia zákonných zástupcov a povinná príloha k elektronickej prihláške

4. Elektronická prihláška na zápis do 1. ročníka

- možnosť vyplniť vo Vami zvolenom čase z pohodlia domova, výrazne tým ušetríte čas pri zápise;
- pri vypĺňaní elektronickej prihlášky používajte diakritiku (mäkčene, dĺžne);
- vyplnenie elektronickej prihlášky nenahrádza samotný zápis;
- povinnosťou zákonného zástupcu je priniesť na overenie všetky potrebné dokumenty;
- prihlášku nie je potrebné tlačiť, tlač zabezpečí škola po overení údajov pred podpísaním prihlášky;

 prihlaska

*prihlášku je možné vyplniť aj v škole v deň zápisu


5. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD
- v prípade, ak má zákonný zástupca záujem o umiestnenie dieťaťa v popoludňajších hodinách v ŠKD

6. Žiadosť o prijatie do 1. ročníka mimo obvod
- v prípade, ak dieťa patrí na základe trvalého bydliska do iného školského obvodu

7. Žiadosť o plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR
- v prípade, ak dieťa bude navštevovať školu v zahraničí

8. Žiadosť o predčasné zaškolenie
- v prípade, ak je dieťa zrelé a nedovŕši pred nástupom do školy 6 rokov
- potrebné doniesť potvrdenie od pediatra a súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia 
CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)
- doklad o získaní predprimárneho vzdelania

9. Doklad o zdravotnom postihnutí – iba v prípade, že sa jedná o zdravotne postihnuté dieťa


Organizácia zápisu (2 fázy)

1. vypísanie a odoslanie elektronickej prihlášky
2. slávnostný zápis dieťaťa 4. apríla od 14.00 – 17.00 h spojený so zaujímavým programom a overením údajovLegislatíva k zápisu

O prijatí Vášho dieťaťa na primárne vzdelávanie v ZŠ rozhodne riaditeľ školy.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa na primárne vzdelávanie v ZŠ Vám bude zaslané najneskôr do 15. júna 2023.

V prípade, ak zákonný zástupca zvažuje u dieťaťa, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť, pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (odklade), napriek tomu je povinnosťou zákonného zástupcu zapísať dieťa do ZŠ.

Dieťa, ktoré už bolo v predošlom školskom roku zapísané do ZŠ, ale na základe rozhodnutia riaditeľky MŠ pokračovalo v plnení predprimárneho vzdelávania, zákonný zástupca musí opätovne zapísať.

Od 1.1.2021 o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (o odklade) rozhoduje riaditeľ materskej školy.

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť slávnostného zápisu, môžete svoje dieťa zapísať do 30. apríla 2023.