Oslavy 40. výročia založenia školy so cťou zavŕšené

Dňa 8. júna 2012 sa kroky pozvaných hostí, terajších aj bývalých zamestnancov školy, žiakov, rodičov žiakov a všetkých priateľov školy náhlili do Mestského domu kultúry, kde sa o 16. 00 hodine mala začať slávnostná akadémia. Ukázalo sa, že Mestský dom kultúry by potreboval viac miest, pretože praskal vo švíkoch.

Z pracovných dôvodov sa osláv nemohol zúčastniť minister školstva Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., ale v jeho mene k nám zavítala vedúca OOMČ KŠÚ v Prešove Mgr. Mária Stanislavová. Pozvanie prijal aj primátor mesta Ing. Ján Ragan, zástupca primátora RNDr. Miron Blaščák, prednosta Mestského úradu Mgr. Andrej Krišanda, prednostka Obvodového úradu Mgr. Mária Jakubová, poslanec NR SR Ing. Štefan Hreha, ale aj vedúca Odboru školstva PaedDr. Mariána Lapčáková, riaditelia vranovských škôl a inštitúcií.

Milým hosťom osláv bol bývalý riaditeľ školy Mgr. Marián Magda s manželkou, bývalou učiteľkou školy. Z vedenia zakladajúcej školy v rokoch 1972 – 1976 sa podujatia zúčastnil bývalý zástupca riaditeľa školy Mgr. Pavol Butkovský a ďalších vyše tridsať jej bývalých pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Vystúpenie žiakov bolo naozaj slávnostné a vystihlo svoj názov Cesta životom. Pred očami divákov sa plynule odohrávali obrazy charakterizujúce jednotlivé desaťročia. Počnúc zakladaním školy "na zelenej lúke" v roku 1972 pod vedením prvého riaditeľa školy p. Juraja Hudackého, pokračujúc ďalším zmenami, ktoré so sebou priniesol rok 1991, kedy do vedenia školy nastúpil jej druhý riaditeľ Mgr. Marián Magda až po súčasnosť, kedy je riaditeľom školy Mgr. Milan Bendik. Vydarená a zaujímavá videoprojekcia bola osviežením a doplnením úžasného programu. Ten potešil srdcia všetkých v sále. Na ceste životom školy sa striedali vydarené čísla spevu, tanca, scénok v podaní terajších aj bývalých žiakov školy, speváckeho zboru žiakov aj učiteľov, členov divadelného krúžku, úspešných reprezentantov školy - členov DFS Cifroško v sprievode ĽH Vranovčan, TS Varanovia, ale aj ďalších, ktorí si iba pre toto podujatie pripravili obdivuhodné kreácie vkusu a tvorivosti. Úspešní absolventi školy v speve Marianna Demčáková a Marek Pinkoš boli dôstojnou bodkou a gratulantmi zároveň. Diváci toto snaženie a radosť, akú im všetci účinkujúci priniesli, ocenili zaslúženým záverečným dlhotrvajúcim aplauzom.

Nasledovali kytice, ďakovné slová riaditeľa školy, Ďakovný list primátora mesta riaditeľovi školy, pozdravný list prednostu KŠÚ Mgr. Vladimíra Kaliňáka, ktorý prečítala a nešetrila pochvalnými slovami p. Mária Stanislavová.

Avšak burácajúci potlesk si vyslúžil bývalý riaditeľ školy Mgr. Marián Magda nielen svojim príchodom na scénu, ale aj slovami, ktoré adresoval všetkým účinkujúcim a tvorcom. Ako bývalý spolutvorca akadémií vysoko ocenil atmosféru, myšlienku a vystavanie programu. Pozdrav škole predniesol aj predseda Rodičovského združenia Ing. arch. Jozef Bednár.

Včielka Maja s Vilkom, milí sprievodcovia celej akadémie, sa mohli v závere tešiť, že neprišli o svoje miesto na zelenej lúke, oduševnene odovzdali deťom štvorlístky pre šťastie a spoločne s nimi si s nadšením zaspievali hymnu školy, ktorú už tiež považujú za svoju: "Moja škola, moja škola, je Sídlisko II..."

Po akadémii si pozvaní hostia a zamestnanci školy mohli spoločne zaspomínať na časy minulé a porovnať s tými súčasnými priamo vo vyzdobenej škole.

Tam primátor mesta Ing. Ján Ragan ocenil plaketou za rozvoj školy bývalých riaditeľov školy p. Juraja Hudackého v jeho neprítomnosti, keďže sa zo zdravotných dôvodov akcie zúčastniť nemohol a Mgr. Mariána Magdu. Krásne kytice celý akt podčiarkli.

Súčasný riaditeľ školy Mgr. Milan Bendik poďakoval vynikajúcemu učiteľovi telesnej výchovy a trénerovi volejbalistov p. Štefanovi Ciberemu  za celoživotný prínos pri rozvoji športu v škole odovzdaním medaily.

Mgr. Monike Michálkovej odovzdal Ďakovný list za obetavú pedagogickú prácu v škole, počas celých 40 rokov jej trvania.

Kyticu odovzdal aj bývalému zástupcovi riaditeľa školy p. Pavlovi Butkovskému, ktorý bol pri zrode školy a p. Veronike Ťaskovej, výbornej bývalej učiteľke telesnej výchovy, trénerke mnohých generácii výborných volejbalistiek. 

My, súčasníci, máme veľké vzory, preto zaželajme našej štyridsiatničke škole ďalších múdrych a obetavých učiteľov a veľa rozumných a usilovných žiakov, aby sme mohli spoločne počas ďalších desaťročí budovať jej dobré meno  dosahovaním vynikajúcich výsledkov.

pop3 mini2