Hodnotenie žiakov

INFORMÁCIE K PRIEBEŽNÉMU A ZÁVEREČNÉMU HODNOTENIU ŽIAKOV POČAS DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

1. V čase prerušeného vyučovania sú v našej škole rešpektované základné princípy hodnotenia: 

 • zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka
 • rešpektovať individuálne podmienky na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie
 • sústrediť sa na poskytovanie spätnej väzby
 • akceptovať jedinečnosť podmienok na vzdelávanie.

2. Priebežné hodnotenie má charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej počas dištančného učenia.

3. Hodnotenie má prísne individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti, momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť žiaka.

4. Ruší sa povinnosť písať kontrolné práce, laboratórne práce, slohové práce, kontrolné diktáty.

5. Podklady na záverečné hodnotenie získava učiteľ najmä portfólií žiackych prác – samostatných prác, zadaných projektov, domácich úloh, referátov, pracovných listov, online testov, zvukových nahrávok (počúvanie s porozumením), z rozhovorov so žiakmi, online vyučovaním a online konzultáciami so žiakmi.

6. Záznamy činnosti žiakov v dištančnom vzdelávaní evidované v školskom portáli EduPage budú predstavovať súčasť žiackeho portfólia, ktoré bude tvoriť podklad pre súhrnné hodnotenie a klasifikáciu na konci hodnotiaceho obdobia. Keďže v dištančnej forme vyučovania nie je možné zaručiť objektivitu, kladieme dôraz na pravidelnosť a aktivitu žiaka.

7. Spätné väzby vyhodnocujeme percentuálne, informatívnou známkou, slovne alebo kombináciou predchádzajúcich foriem hodnotenia .

8. Žiaci, ktorí nepracujú pravidelne vôbec, sú hlásení triednym učiteľom a vedeniu školy.

9. Informácie o priebežnom hodnotení a celkovej práci žiaka (spätná väzba) sú prístupné pre rodiča formou upozornení v školskom portáli EduPage, v internetovej žiackej knižke a počas online konzultácií.

10. Žiacke portfólio bude tvoriť podklad pre súhrnné záverečné hodnotenie, do ktorého sa započítavajú aj výsledky hodnotenie získané do obdobia prerušeného vyučovania na škole.

11. Záverečné hodnotenie na konci hodnotiaceho obdobia je stanovené na základe návrhov pedagogickej rady schválené riaditeľom školy.

V záverečnom hodnotení sa bude prihliadať na:

 • známky, ktoré žiaci získali v čase, keď ešte nebolo prerušené vyučovanie, 
 • aktivitu na hodinách a plnenie si povinností v čase, keď nebolo prerušené vyučovanie, 
 • vzťah žiaka k práci v predmete, jeho snaha o sebarozvoj, tvorivosť, spoľahlivosť a plnenie povinností,
 • prístup k plneniu dištančných úloh v termíne, zodpovednosť, cieľavedomosť,
 • pravidelnosťa úroveň vypracovania dištančných úloh a tematických prác, ktoré žiaci vypracovali počas mimoriadnej situácie, pričom sa prihliadne na individuálne podmienky žiaka, 
 • sebahodnotenie žiaka,
 • záujem o zlepšovanie svojich výkonov.

SCHVÁLENÉ HODNOTENIE – PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

Hodnotenie

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

klasifikácia

anglický jazyk

klasifikácia

Matematika a práca s informáciami 

matematika

klasifikácia

informatika

klasifikácia

Človek a príroda

prvouka

klasifikácia

prírodoveda

klasifikácia

Človeka a spoločnosť

vlastiveda

klasifikácia

Človek a hodnoty

etická výchova

absolvoval / neabsolvoval

náboženská výchova

absolvoval / neabsolvoval

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

absolvoval / neabsolvoval

Umenie a kultúra

hudobná výchova

absolvoval / neabsolvoval

výtvarná výchova

absolvoval / neabsolvoval

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

absolvoval / neabsolvoval

V prvom ročníku základnej školy sa počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 priebežné aj celkové hodnotenie realizuje slovným hodnotením z predmetov SJL, MAT a PVO. Výchovné predmety budú hodnotené formou absolvoval/neabsolvoval – nebudú klasifikované a hodnotené slovne.

Vzhľadom na skutočnosť, že v čase prerušenej výučby v škole nie je možné plnohodnotne naplniť stanovené ciele, budú všetky výchovné predmety (TSV, VYV, HUV, PVC, NBV, ETV) na konci hodnotiaceho obdobia v závislosti od situácie a dĺžky trvania dištančného vzdelávania hodnotené formou absolvoval/neabsolvoval – nebudú klasifikované a hodnotené slovne.

Formou absolvoval/a je hodnotený žiak, ktorý sa do prerušenia prezenčnej formy vyučovania aktívne zúčastňoval vyučovacieho procesu, zapájal sa do aktivít a stanovených úloh (projekty, aktuality, maľby a pod.).

Formou absolvoval/a je hodnotený žiak, ktorý sa po prerušení prezenčnej formy vyučovania zúčastňoval dištančného vzdelávania, plnil zadané domáce úlohy v rámci možností (napr. technických), komunikoval s učiteľmi a zaujímal sa o daný predmet.

Žiak má hodnotenie neabsolvoval/a vtedy, ak sa do prerušenia prezenčnej formy vyučovania nezúčastňoval vyučovacieho procesu, sústavne nepracoval na vyučovacej hodine (ani na podnet vyučujúceho).

Formou neabsolvoval/a je hodnotený žiak, ktorý sa po prerušení prezenčnej formy vyučovania nezúčastňoval dištančného vzdelávania, nekomunikoval s učiteľmi, nezaujímal sa o daný predmet a úmyselne a zo subjektívnych dôvodov neplnil zadané domáce úlohy aj napriek viacnásobným upozorneniam zo strany vyučujúcich, triedneho učiteľa a vedenia školy.

Vyučujúce výchovných predmetov budú zohľadňovať náročnosť plnenia cieľov výchovných predmetov počas dištančného vzdelávania, individuálne možnosti žiakov a technické vybavenie, preto sa forma neabsolvoval bude udeľovať len vo výnimočných prípadoch.

Kritériá hodnotenia metodického združenia ročníkov 1.- 4. počas mimoriadnej situácie:
*
Úprava kritérií hodnotenia sa vzťahuje na obdobie dištančného vzdelávania.

Vzdelávacia oblasť

Predmet

Forma
hodnotenia

Kritéria hodnotenia

Jazyk a komunikácia

SJL

klasifikácia

schopnosť žiaka používať správne  gramatické a pravopisné javy pri riešení dištančných úloh,

schopnosť  čítať s porozumením, uplatňovať správnu techniku čítania,

schopnosť využiť gramatické a pravopisné javy a tvorivosť v slohových cvičeniach,

schopnosť odpísať a prepísať text,

schopnosť vyjadrovať sa k prečítanému textu, porozprávať vlastný zážitok,

aktívny prístup k činnostiam, záujem a vzťah k nim,

schopnosť sebahodnotenia, 

dodržanie termínu - vrátenie zadania vo vymedzenom čase

ANJ

klasifikácia

schopnosť žiaka pravidelne si osvojovať slovnú zásobu, ktorú vie využiť pri riešení dištančných úloh,

schopnosť porozumieť jednoduchým pokynom,

schopnosť samostatného prejavu,

aktívny prístup k činnostiam, záujem a vzťah k nim,

dodržanie termínu - vrátenie zadania vo vymedzenom čase

Matematika a práca s informáciami

MAT

klasifikácia

schopnosť žiaka posudzovať a uplatňovať poznatky

a zručnosti pri riešení  úloh dištančného vzdelávania,

kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť,

schopnosť vyhľadávať informácie z digitálnych zdrojov, ich spracovanie a primeranú prezentáciu prostriedkami informačných a komunikačných technológií,                             

schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie samostatne, aj písomnou formou,

dodržanie termínu - vrátenie zadania vo vymedzenom čase

INF

klasifikácia

 

Človek a príroda

PVO

PDA

klasifikácia

schopnosť žiaka osvojovať a uplatňovať poznatky, logické súvislosti, zručnosti pri riešení úloh dištančného vzdelávania,celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov a definícii,

schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené vedomosti, poznatky a zručnosti z praktických činností,

schopnosť vyhľadávať informácie z digitálnych zdrojov,ich spracovanie a primeraná prezentácia,

dôslednosť pri vypracovaní úloh a zadaní a dodržiavanie termínu (vypracovanie zadaní v zadanom termíne)

Človek a spoločnosť

VLA

klasifikácia

rovnaké ako kritériá pre PVO, PDA

Človek a hodnoty

Človek a svet práce

Umenie a kultúra

Zdravie a pohyb

ETV

NBV

PVC

HUV

VYV

TSV

absolvoval

vzťah žiaka a záujem o jednotlivé predmety,

schopnosť osvojiť si potrebné vedomosti, skúsenosti, činnosti a ich tvorivá aplikácia, dodržiavanie pracovného postupu

schopnosť estetického vnímania, vzťah k umeniu,

schopnosť tvorivo, iniciatívne a samostatne sa vyjadrovať,

všeobecná telesná zdatnosť a výkonnosť s prihliadnutím na somatotyp žiaka, na jeho zdravotný stav a starostlivosť o svoje zdravie,

schopnosť sebahodnotenia


SCHVÁLENÉ HODNOTENIE – NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE

 • klasifikovanie predmetov známkou: SJL, ANJ, RUJ, NEJ, MAT, INF, FYZ, CHE, BIO, DEJ, GEG, OBN.

 • hodnotenie výchovných predmetov – absolvoval / neabsolvoval. Vzhľadom na skutočnosť, že v čase prerušenej výučby v školách nie je možné plnohodnotne naplniť stanovené ciele, budú všetky výchovné predmety (TSV, THD, VYV, DOV,HUV, NBV, ETV) na konci hodnotiaceho obdobia hodnotené formou absolvoval / neabsolvoval (nebudú klasifikované a hodnotené slovne).

Formou absolvoval/a je hodnotený žiak, ktorý sa do prerušenia prezenčnej formy vyučovania aktívne zúčastňoval vyučovacieho procesu, zapájal sa do aktivít a stanovených úloh (projekty, aktuality, maľby a pod.).

Formou absolvoval/a je hodnotený žiak, ktorý sa po prerušení prezenčnej formy vyučovania zúčastňoval dištančného vzdelávania, plnil zadané domáce úlohy v rámci možností (napr. technických), komunikoval s učiteľmi a zaujímal sa o daný predmet.

Žiak má hodnotenie neabsolvoval/a vtedy, ak sa do prerušenia prezenčnej formy vyučovania nezúčastňoval vyučovacieho procesu, sústavne nepracoval na vyučovacej hodine (ani na podnet vyučujúceho).

Formou neabsolvoval/a je hodnotený žiak, ktorý sa po prerušení prezenčnej formy vyučovania nezúčastňoval dištančného vzdelávania, nekomunikoval s učiteľmi, nezaujímal sa o daný predmet a úmyselne a so subjektívnych dôvodov neplnil zadané domáce úlohy aj napriek viacnásobným upozorneniam zo strany vyučujúcich, triedneho učiteľa a vedenia školy.

Predmetové komisie výchovných predmetov budú zohľadňovať náročnosť plnenia cieľov výchovných predmetov počas dištančného vzdelávania, individuálne možnosti žiakov a technické vybavenie, preto sa forma neabsolvoval bude udeľovať len vo výnimočných prípadoch.
Upozorňujeme, že aj v čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin a po opakovanom upozornení nesplnili požiadavky vyučovania na diaľku, hodnotiť ich výsledky stupňom nedostatočný.

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

Hodnotenie

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

klasifikácia

Anglický jazyk

klasifikácia

Nemecký jazyk

klasifikácia

Ruský jazyk

klasifikácia

Matematika a práca
s informáciami

Matematika

klasifikácia

Informatika

klasifikácia

Človek a príroda

Fyzika

klasifikácia

Chémia

klasifikácia

Biológia

klasifikácia

Environmentálna výchova

absolvoval / neabsolvoval

Človeka a spoločnosť

Dejepis

klasifikácia

Geografia

klasifikácia

Občianska náuka

klasifikácia

Dopravná výchova

absolvoval / neabsolvoval

Človek a hodnoty

Etická výchova

absolvoval / neabsolvoval

Náboženská výchova

absolvoval / neabsolvoval

Človek a svet práce

Technika

absolvoval / neabsolvoval

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

absolvoval / neabsolvoval

Výtvarná výchova

absolvoval / neabsolvoval

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

absolvoval / neabsolvoval