nov
05

Dobrodružná cesta k angličtine - eTwinning

etwinning logoeTwinning je program, ktorý vznikol ako iniciatíva európskej Komisie s cieľom povzbudzovať Európske školy k spolupráci prostredníctvom využívania informačno-komunikačných technológií. Naša škola sa zapojila do medzinárodného projektu s názvom Dobrodružná cesta k angličtine (The adventurous journey to English). Do tohto projektu je zapojených 9 krajín. Celý pracovný tím je zložený z 19 pedagógov. Každý učiteľ má svojich žiakov.
Vzájomná komunikácia prebiaha v angličtine. Prvé online stretnutie učiteľov už prebehlo 16. októbra. Každý mesiac spoločne plníme zadané úlohy a prezentujeme ich v anglickom jazyku. Žiaci sa zároveň učia používať jazyk v komunikácii a nové web nástroje. Mesiac október sa niesol v duchu spoznávania sa a predstatovania sa navzájom. Žiacipracovali v aplikácii VOKI, kde sitvorili hovoriacich avatarov. Prezentovali aj našu školu svojim novým kamarátom. Vytvárali sme logá a slogany pre tento projekt. V novembri nás čaká tvorba spoločnej e-knihy o zvierátach (ohrozených, domácich a divožijúcich). Tešíme sa na nové webové nástroje, s ktorými sa naučíme pracovať a zdokonalíme aj svoju úroveň anglického jazyka.

 • 70BDD216-C957-4242-A3B8-1F3E2B19728A-COLLAGE
 • 762AAEBD-8E88-4951-A9BC-870696CFB9C3-COLLAGE (1)
 • 9BA5E2BF-AA01-4375-B645-0A77C129EAAC-COLLAGE
 • 9ED9812B-B4F0-4685-84FE-B1AACC293DAA-COLLAGE (1)
 • E790F1C3-3691-4600-B747-B4E9A890EEB9-COLLAGE
 • First meeting
 • Logo
 • Slogan
 • avatar
 • logo and slogan
 • presentanion
 • presentation II
 • thumbnail_Image

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI